Hållbarhetsmål

Koncernen har gjort en analys som utifrån vår affärsmodell definierat de hållbarhetsmål där koncernen bedöms ha störst möjlighet att påverka genom ett aktivt utvecklingsarbete. Hållbarhetsmålen är strukturerade i ett ramverk med fokusområden som bedöms vara väsentliga för en långsiktig framgång och tillväxt. Fokusområdena är gemensamma för samtliga enheter inom koncernen, men utöver dem kan respektive bolag implementera enhetsspecifika mål.

Företagsledningen och styrelsen har valt följande sex fokusområden som strävar mot koncernens hållbarhetsvision;

• Jämställdhet och mångfald
• Medarbetare
• Produktportfölj
• Hållbar värdekedja
• Material och avfall
• Utsläpp och energiförbrukning

Dessa fokusområden är kopplade till fyra av de globala målen utifrån FN:s definitioner; Jämställdhet, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar konsumtion och produktion samt Bekämpa klimatförändringarna.

Tillbaka till hållbarhet