Antal aktier per 31 mars netto, efter avdrag för av bolaget återköpta aktier.

Periodens resultat rullande 12 månader dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader rullande 12 månader dividerat med genomsnittlig balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder.

Resultat efter finansnetto, inklusive återlagda finansiella kostnader, i förhållande till genomsnittligt totalt kapital.

Börskursen i förhållande till utgående eget kapital per aktie vid räkenskapsårets slut.

Utdelning per aktie i förhållande till börskurs per 31 mars.

Periodens rörelseresultat före nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv och därmed likställda transaktioner.

Periodens EBITA i procent av nettoomsättningen.

Eget kapital dividerat med vägt antal aktier vid periodens slut.

Rullande 12 månaders kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med vägt antal aktier.

Räntebärande skulder exklusive leasingskulder och avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.

Börskursen per 31 mars dividerad med resultat per aktie.

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med vägt antal aktier.

Periodens rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

EBITA rullande 12 månader (R) i procent av genomsnittligt 12 månaders rörelsekapital (RK) definierat som varulager plus kundfordringar minus leverantörsskulder.

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder.

Periodens resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.

Genomsnittligt antal utestående aktier före eller efter utspädning. Aktier som innehas av Bergman & Beving räknas inte med i antal utestående aktier. Utspädningseffekterna uppkommer som en följd av köpoptioner som kan regleras med aktier i aktiebaserade incitamentsprogram. Köpoptionerna har en utspädningseffekt när den genomsnittliga aktiekursen under perioden överstiger optionernas lösenpris.