Valberedning

Principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag

Bergman & Bevings årsstämma har beslutat att intill dess ny valberedning är utsedd skall valberedningen bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse fyra ledamöter att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Urvalet av aktieägare att kontakta skall göras baserat på aktieägarförteckning per respektive kalenderårsskifte. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Information om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag samt valberedningens aktuella sammansättning skall hållas tillgänglig på bolagets hemsida.

Valberedningen skall utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämma ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag, förslag till styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna, revisionsarvode samt, i förekommande fall, föreslå ändring av principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelse till årsstämma samt på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com i samband därmed. Valberedningen skall på årsstämma lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande om så begärs av den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna och som då äga rätt att utse sina egna representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Bolaget skall stå kostnaden för gjorda utlägg i samband med valberedningsledamots utvärdering och/eller rekrytering av styrelseledamöter. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från bolaget.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och valberedningens uppdrag skall gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför bolagsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att till årsstämma föreslå ändring av ifrågavarande principer.

Valberedningen kan kontaktas via e-post till info@bb.se eller per brev till Bergman & Beving AB, Valberedningen, Box 10024, 100 55 Stockholm.

I enlighet med beslut vid årsstämman i augusti 2023, har de fyra röstmässigt största aktieägarna kontaktats och ombetts att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen består av styrelseordförande Jörgen Wigh, Anders Börjesson (utsedd av Tisenhult-gruppen), Henrik Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Johan Lannebo (utsedd av Lannebo Fonder) samt Caroline Sjösten (utsedd av Swedbank Robur Fonder).