Bolagsstyrning

Bergman & Bevings bolagsorgan består av bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Aktieägarna utser vid årsstämman en styrelse och dess ordförande. Styrelsen tillsätter verkställande direktör och vice verkställande direktörer. Revisorerna skall på uppdrag av årsstämman granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret.

Svensk kod för bolagsstyrning

Bergman & Beving tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrnings­struktur inom Bergman & Beving

Bolagsstämman är högsta beslutande organ. Vid årsstämman utses styrelse och dess ordförande samt i förekommande fall revisorer. Valberedningen tar fram förslag till årsstämman på hur styrelsesammansättningen ska se ut. På uppdrag av årsstämman ska utsedda revisorer granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret. Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen ska också tillse att samtliga aktieägares intressen i Bergman & Beving tillgodoses. Styrelsen tillsätter verkställande direktör och vice verkställande direktörer. Revisionsutskottet granskar rutinerna för riskhantering, styrning, kontroll och finansiell rapportering. Ersättningsutskottet bereder förslag på ersättningsnivåer till verkställande direktören och om generella incitamentsprogram – för styrelsen att fatta beslut om – samt beslutar om ersättningsnivåer till övriga ledande befattningshavare. Verkställande direktören och övrig företagsledning ansvarar för Bergman & Bevings löpande förvaltning.

Tillbaka till hållbarhet

Bolagsordning