Styrmodell

Grunden till vårt hållbarhetsarbete är våra värderingar och företagskultur. Bergman & Bevings värderingar och kultur grundar sig i ett genuint entreprenörskap och kan sammanfattas med nyckelorden; Ansvar & frihet, Enkelhet, Effektivitet, Öppenhet & förändringsvilja.

Bergman & Beving styr hållbarhetsarbetet enligt följande modell:

Moderbolagets styrelse; sätter upp koncerngemensamma hållbarhetsmål, ansvarar för hållbarhetsstrategin och uppförandekoden samt beslutar om policyer.

Koncernledningen; bryter ner hållbarhetsmålen och prioriterar arbetet samt följer upp och utvärderar utvecklingen.

Affärsenheterna; sätter upp egna hållbarhetsmål utöver de koncerngemensamma och driver hållbarhetsinitiativ.

Medarbetare; genomför hållbarhetsinitiativ och utvecklar verktyg och processer som driver hållbarhetsarbetet framåt i verksamheten.


Back to Sustainability