Bolagsordning 

Bolagsordning för Bergman & Beving AB

Organisationsnummer 556034-8590

Denna bolagsordning är antagen vid bolagsstämman den 24 augusti 2023.

§ 1

Bolagets företagsnamn är Bergman & Beving Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka handel med och tillverka huvudsakligen mekaniska, kemiska, elektrotekniska samt elektroniska apparater och produkter, samt inneha och förvalta företag, fastigheter och värdepapper, ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 MSEK (50.000.000 SEK) och högst 200 MSEK (200.000.000 SEK).

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000 stycken.

§ 6

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal motsvarande högst 25 procent av aktierna i bolaget och aktier av serie B till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktierna i bolaget. Aktie av serie A medför vid omröstning på bolagsstämman rätt till tio (10) röster. Aktie av serie B medför vid omröstning på bolagsstämman rätt till en (1) röst. Aktier av serie A och serie B berättigar till samma andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av de olika slagen i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av samma aktieslag (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de därvid erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant-emission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolags¬ordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7

På begäran av ägare av aktier av serie A skall aktier av serie A kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget är skyldig att inom fyra månader från erhållande av sådan framställan behandla frågor om omvandling till aktier av serie B av de aktier av serie A vars ägare framställt begäran.

§ 8

Bolagets styrelse skall bestå av minst fem och högst åtta ledamöter.

§ 9

Bolagets firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 10

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett registrerat revisionsbolag att granska sådana redogörelser eller planer som upprättats av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

§ 11

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1/4 - 31/3.

§ 12

Årsstämma skall hållas en gång om året senast under september månad. Därvid skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1.  Val av ordförande vid stämman.
 2.  Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b)om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 9. Fastställande av arvode åt styrelsen samt i förekommande fall åt revisorer.
 10. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
 11. Val av valberedning eller antagande av principer för utseende av valberedning.
 12. Beslut i annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen.

§ 13

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post & Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 14

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 15

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning