Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Bergman & Bevings högsta beslutande organ. Vid årsstämman, som hålls senast under september månad varje år, fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer, fastställs arvoden samt behandlas andra lagstadgade ärenden.