Årsstämma i B&B TOOLS AB den 20 augusti 2015

20.08.2015

B&B TOOLS
Kommuniké från årsstämma

Årsstämma i B&B TOOLS AB den 20 augusti 2015

Vid dagens årsstämma respektive efterföljande konstituerande
styrelsesammanträde i B&B TOOLS AB beslutades bland annat följande: Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 4,00 SEK per aktie. Avstämningsdag för
utdelning fastställdes till måndagen den 24 augusti 2015. Utdelning beräknas
utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 27 augusti 2015. Styrelse
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Roger Bergqvist, Anders Börjesson,
Charlotte Hansson och Gunilla Spongh. Till nya styrelseledamöter valdes Fredrik
Börjesson och Henrik Hedelius. Styrelseledamöterna Tom Hedelius och Joakim
Rubin hade avböjt omval inför årsstämman. 

Anders Börjesson omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Roger
Bergqvist till vice ordförande. 

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att
utgöra Bolagets revisionsutskott. Ordföranden och vice ordföranden utsågs till
att utgöra Bolagets ersättningsutskott. 

En presentation av styrelsens ledamöter finns på bolagets hemsida
www.bbtools.com. Vice verkställande direktörer
Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Eva Hemb och
Pontus Boman till nya vice verkställande direktörer i B&B TOOLS AB. Carl Johan
Lundberg avgick i samband med detta som vice verkställande direktör. Revisorer
Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets
revisorer för tiden till och med årsstämman 2016. KPMG har utsett den
auktoriserade revisorn Fredrik Westin som huvudansvarig revisor. Riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för
verkställande direktören och andra personer i företagsledningen 

Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings-
och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i
företagsledningen i enlighet med styrelsens förslag. Information om årsstämman
Ytterligare information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida
under menyn: Bolagsstyrning / Bolagsstämma. Nästa rapport

Delårsrapport avseende perioden 1 april – 30 september 2015 (6 månader) kommer
att offentliggöras den 6 november 2015. 

Stockholm den 20 augusti 2015

B&B TOOLS AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ulf Lilius, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00
Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31
32 Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmark­naden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 20 augusti 2015 kl. 19:30.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet