Årsstämma i B&B TOOLS AB den 22 augusti 2013

22.08.2013

B&B TOOLS
Kommuniké från årsstämma

Årsstämma i B&B TOOLS AB den 22 augusti 2013

Vid dagens årsstämma respektive efterföljande konstituerande
styrelsesammanträde i B&B TOOLS AB beslutades bland annat följande: 

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 3,00 SEK per aktie. Avstämningsdag för
utdelning fastställdes till tisdagen den 27 augusti 2013. Utdelning beräknas
utsändas från Euroclear Sweden AB fredagen den 30 augusti 2013. 

Styrelse
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Per Axelsson, Roger Bergqvist, Anders
Börjesson, Charlotte Hansson, Tom Hedelius och Joakim Rubin. Anders Börjesson
omvaldes till styrelsens ordförande. 

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Tom Hedelius till
vice ordförande. 

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att
utgöra Bolagets revisionsutskott. Ordföranden och vice ordföranden utsågs till
att utgöra Bolagets ersättningsutskott. 

Revisorer
Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (med den
auktoriserade revisorn George Pettersson som huvudansvarig revisor) till
Bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2014. 

Riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för
verkställande direktören och andra personer i företagsledningen 
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings-
och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i
företagsledningen i enlighet med styrelsens förslag. 

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta
aktier till ledningspersoner 
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda 13 ledningspersoner i B&B TOOLS-koncernen
att förvärva upp till 169 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Dessa
ger rätt att förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den
12 september 2016 till och med den 9 juni 2017, vilket motsvarar cirka 0,6
procent av totala antalet aktier och cirka 0,4 procent av totala antalet röster
i Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde. Förvärvspriset för
aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda
medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under
tiden från och med den 23 augusti 2013 till och med den 5 september 2013. I
syfte att uppmuntra till deltagande i det aktierelaterade
incitaments­programmet (”Programmet”) ska en subvention betalas ut motsvarande
den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker under
september 2015 under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i
koncernen ej är uppsagd eller att köpoptionerna ej avyttrats före denna
tidpunkt. 

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under september 2015 erlagda
subven­tionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna
subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter,
uppskattas till cirka 1,7 MSEK efter bolagsskatt (räknat på
marknadsförutsättningarna den 8 juli 2013). Mot subventionen svarar den
optionspremie på totalt cirka 1,7 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av
köpoptionerna, varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets
eget kapital. 

Information om årsstämman
Ytterligare information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida
under menyn: Bolagsstyrning / Bolagsstämma. 

Nästa rapport
Delårsrapport avseende perioden 1 april – 30 september 2013 (6 månader) kommer
att offentliggöras den 7 november 2013. 



Stockholm den 22 augusti 2013

B&B TOOLS AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ulf Lilius, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00
Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31
32 





Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmark­naden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 22 augusti 2013 kl. 19:30.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet