Årsstämma i B&B TOOLS AB den 23 augusti 2012

23.08.2012

B&B TOOLS
Corporate Action

Årsstämma i B&B TOOLS AB den 23 augusti 2012

Vid dagens årsstämma respektive efterföljande konstituerande
styrelsesammanträde i B&B TOOLS AB beslutades bland annat följande: 

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 3,00 SEK per aktie. Avstämningsdag för
utdelning fastställdes till den 28 augusti 2012. Utdelning beräknas utsändas
från Euroclear Sweden AB den 31 augusti 2012. 

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Per Axelsson, Anders Börjesson, Tom Hedelius,
Joakim Rubin och Stefan Wigren. Nuvarande styrelseledamoten Anita Pineus har
avböjt omval. 

Till nya styrelseledamöter valdes Roger Bergqvist och Charlotte Hansson.

Till styrelsens ordförande valdes Anders Börjesson. Nuvarande
styrelseordföranden Tom Hedelius har avböjt omval som styrelsens ordförande. 

En presentation av styrelsens ledamöter finns på bolagets hemsida
www.bbtools.com. 

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Tom Hedelius till
vice ordförande. 

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen, med undantag
av verkställande direktören samt arbetstagarrepresentanter, till att utgöra
bolagets revisionsutskott. Ordföranden, vice ordföranden och verkställande
direktören utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott. 

Revisorer
Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (med den
auktoriserade revisorn George Pettersson som huvudansvarig revisor) till
bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2013. 

Principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag
Årsstämman beslutade att fastställa principer för utseende av valberedning och
valberedningens uppdrag i enlighet med valberedningens förslag. Dessa principer
gäller till dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. 


Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra
anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i
koncernledningen 
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings-
och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i
koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag. 

Nästa rapport
Delårsrapport avseende perioden 1 april – 30 september 2012 (6 månader) kommer
att offentliggöras den 8 november 2012. Stockholm den 23 augusti 2012

B&B TOOLS AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Stefan Wigren, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00
Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31
32 

Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmark­naden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 23 augusti 2012 kl. 19.00.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet