Årsstämma i B&B TOOLS AB den 25 augusti 2011

25.08.2011

Vid dagens årsstämma respektive efterföljande konstituerande styrelsesammanträde
i B&B TOOLS AB beslutades bland annat följande:

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 3,00 SEK per aktie. Avstämningsdag för
utdelning fastställdes till den 30 augusti 2011. Utdelning beräknas utsändas
från Euroclear Sweden AB den 2 september 2011.

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Per Axelsson, Anders Börjesson, Tom Hedelius,
Anita Pineus och Stefan Wigren.
Till ny styrelseledamot valdes Joakim Rubin.
Till styrelsens ordförande omvaldes Tom Hedelius.
En presentation av styrelsens ledamöter finns på bolagets hemsida www.bb.se
Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Anders Börjesson
till vice ordförande.
Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen, med undantag
av verkställande direktören samt arbetstagarrepresentanter, till att utgöra
bolagets revisionsutskott. Ordförande, vice ordförande och verkställande
direktören utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott.

Revisorer
Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (med den
auktoriserade revisorn George Pettersson som huvudansvarig revisor) till
bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2012.

Valberedning
Årsstämman beslutade att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de
röst­mässigt största aktieägarna senast den 31 januari 2012 och be dessa att
utse fyra ledamöter att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning.
Urvalet av aktieägare att kontakta skall göras baserat på aktieägarförteckning
per den 31 december 2011. Valberedningen utser inom sig en ordförande.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2012.
I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra
sitt uppdrag, skall kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse
lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. I händelse
av att ledamot av valberedningen eller den ägare ledamot representerar vid
tidpunkten för valberedningens sammanträden inför kommande årsstämma materiellt
minskat sitt ägande i bolaget skall valberedningen inom sig besluta huruvida
valberedningens sammansättning skall förändras.

Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra
anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i
koncernledningen
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings-
och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i
koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Nästa rapport
Delårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2011 (6 månader) kommer
att offentliggöras den 10 november 2011.


Stockholm den 25 augusti 2011

B&B TOOLS AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Stefan Wigren, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 08-660 10 30
Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon
070-660 31 32

TILLSAMMANS GÖR VI INDUSTRIN EFFEKTIVARE
B&B  TOOLS  förser  industri-  och  byggsektorn  i  norra  Europa  med
industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster.
Koncernen omsätter på årsbasis cirka 8 miljarder SEK och har cirka 2 800
anställda.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel  med  finansiella  instrument eller krav ställda i regelverk för
emittenter.
Årsstämma i B&B TOOLS AB den 25 augusti 2011:
http://hugin.info/1026/R/1541294/471513pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: B&B TOOLS AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1541294]

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet