Årsstämma i B&B TOOLS AB den 25 augusti 2016

25.08.2016

B&B TOOLS
Kommuniké från årsstämma

Årsstämma i B&B TOOLS AB den 25 augusti 2016

Vid dagens årsstämma respektive efterföljande konstituerande
styrelsesammanträde i B&B TOOLS AB beslutades bland annat följande: 

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 5,00 SEK per aktie. Avstämningsdag för
utdelning fastställdes till måndagen den 29 augusti 2016. Utdelning beräknas
utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 1 september 2016. 

Styrelse
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Roger Bergqvist, Anders Börjesson,
Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson, Henrik Hedelius och Gunilla Spongh. 

Anders Börjesson omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att
utgöra Bolagets revisionsutskott. Ordföranden och styrelseledamoten Roger
Bergqvist utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott. 

En presentation av styrelsens ledamöter finns på bolagets hemsida
www.bbtools.com. 

Revisorer
Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets
revisorer för tiden till och med årsstämman 2017. KPMG har utsett den
auktoriserade revisorn Matilda Axlind som huvudansvarig revisor. 

Riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för
verkställande direktören och andra personer i företagsledningen 

Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings-
och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i
företagsledningen i enlighet med styrelsens förslag. 

Återköp av egna aktier

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen
bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, förvärva och avyttra aktier i Bolaget. Syftet med återköp är att
kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida
förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier.
Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i de
aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämmorna 2013 och
2014. 

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs
och lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att Bolagets totala
innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av
samtliga aktier i Bolaget. 

Avyttring av Bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, dock ej över Nasdaq Stockholm. Avyttring får ske för att
finansiera förvärv av företag eller verksamhet. 

Styrelsen beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att
kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att återköpa
aktier i Bolaget. 

B&B TOOLS AB innehar sedan tidigare 340 000 aktier av serie B, vilka utgör 1,2
procent av de utgivna aktierna och 0,9 procent av röstetalet. Det totala
antalet aktier i B&B TOOLS AB, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 28 436
416 st. 

Information om årsstämman
Ytterligare information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida
under menyn: Bolagsstyrning / Bolagsstämmor. Nästa rapport

Delårsrapport avseende perioden 1 april – 30 september 2016 (6 månader) kommer
att offentliggöras den 28 oktober 2016. 

Stockholm den 25 augusti 2016

B&B TOOLS AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ulf Lilius, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00
Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31
32 Denna information är sådan som B&B TOOLS AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen
lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 18:30 CET.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet