Årsstämma i Bergman & Beving AB (publ) den 24 augusti 2023

24.08.2023

Vid dagens årsstämma respektive konstituerande styrelsesammanträde i Bergman & Beving AB beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till 3,60 SEK (3,40) per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 28 augusti 2023. Utdelning beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 31 augusti 2023.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade vidare att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för Bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2022–31 mars 2023.

Styrelse

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ställa 2 800 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 875 000 SEK till styrelsens ordförande samt 385 000 SEK per ledamot till övriga ledamöter. Stämman beslöt vidare att följande tilläggsarvoden ska utgå för utskottsarbete: för ersättningsutskott 80 000 SEK per utskottsledamot och för revisionsutskott 80 000 SEK till ordförande.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson, Henrik Hedelius, Malin Nordesjö, Niklas Stenberg och Jörgen Wigh.

Omval av Jörgen Wigh till styrelsens ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att utgöra Bolagets revisionsutskott. Jörgen Wigh utsågs till ordförande för revisionsutskottet. Ordföranden och styrelseledamoten Malin Nordesjö utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets hemsida www.bergmanbeving.com.

Revisorer

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2024. Deloitte AB har utsett den auktoriserade revisorn Andreas Frountzos som huvudansvarig revisor.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att Bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Avyttring av Bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Nasdaq Stockholm. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att återköpa aktier i Bolaget.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda cirka 25 ledningspersoner i Bergman & Beving-koncernen att förvärva upp till 250 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Dessa ger rätt att förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den 9 september 2026 till och med den 4 juni 2027, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av totala antalet aktier och cirka 0,7 procent av totala antalet röster i Bolaget.

Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde. Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 25 augusti 2023 till och med den 7 september 2023.

Bolagsordning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

Information om årsstämman

Ytterligare information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn: Bolagsstyrning / Bolagsstämmor.

Nästa rapport

Delårsrapport avseende perioden 1 april–30 september 2023 (6 månader) kommer att offentliggöras den 19 oktober 2023.

Stockholm den 24 augusti 2023

STYRELSEN

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet