Årsstämma i Bergman & Beving AB (publ) den 24 augusti 2022

24.08.2022

Pressmeddelande

Årsstämma i Bergman & Beving AB (publ) den 24 augusti 2022

Vid dagens årsstämma respektive konstituerande styrelsesammanträde i Bergman & Beving AB beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till 3,40 SEK (3,00) per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 26 augusti 2022. Utdelning beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 31 augusti 2022.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade vidare att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för Bolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 april 2021–31 mars 2022.

Styrelse

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ställa 2 725 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 850 000 SEK till styrelsens ordförande samt 375 000 SEK per ledamot till övriga ledamöter. Stämman beslöt vidare att följande tilläggsarvoden ska utgå för utskottsarbete: för ersättningsutskott 80 000 SEK per utskottsledamot och för revisionsutskott 80 000 SEK till ordförande.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bergman & Beving AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget svenskt helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet genom helägt bolag eller enskild näringsverksamhet ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson, Henrik Hedelius, Malin Nordesjö, Niklas Stenberg och Jörgen Wigh.

Omval av Jörgen Wigh till styrelsens ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att utgöra Bolagets revisionsutskott. Jörgen Wigh utsågs till ordförande för revisionsutskottet. Ordföranden och styrelseledamoten Malin Nordesjö utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets hemsida www.bergmanbeving.com.

Revisorer

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2023. KPMG har utsett den auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising som huvudansvarig revisor.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att Bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Avyttring av Bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Nasdaq Stockholm. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att återköpa aktier i Bolaget.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda 25 ledningspersoner i Bergman & Beving-koncernen att förvärva upp till 210 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Dessa ger rätt att förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den 9 september 2025 till och med den 5 juni 2026, vilket motsvarar cirka 0,8 procent av totala antalet aktier och cirka 0,6 procent av totala antalet röster i Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde. Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 25 augusti 2022 till och med den 7 september 2022. I syfte att uppmuntra till deltagande i det aktierelaterade incitamentsprogrammet (”Programmet”) ska en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker under september 2024 under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att köpoptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt.

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under september 2024 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 2,5 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsättningarna den 30 juni 2022). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 2,5 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna, varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Information om årsstämman

Ytterligare information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn: Bolagsstyrning / Bolagsstämmor.

Nästa rapport

Delårsrapport avseende perioden 1 april–30 september 2022 (6 månader) kommer att offentliggöras den 20 oktober 2022.

Stockholm den 24 augusti 2022

Bergman & Beving AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022 kl. 18:00 CEST.

Bergman & Beving attraherar, förvärvar och långsiktigt utvecklar ledande företag inom expansiva nischer som tillhandahåller produktiva, säkra och hållbara lösningar till industri- och byggsektorerna. Genom våra bolag finns vi representerade på över 4 000 försäljningsställen i över 25 länder. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet