B&B TOOLS: Bokslutskommuniké 2016/17 1 april 2016-31 mars 2017

09.05.2017

Räkenskapsåret 2016/17 (1 april 2016-31 mars 2017)
 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 8 272 MSEK (7 821).
 • Rörelseresultatet uppgick till 323 MSEK (486), motsvarande en rörelsemarginal om 3,9 procent (6,2).
 • Justerat rörelseresultatet (exklusive jämförelsestörande poster)uppgick till 471 MSEK (471), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 5,7 procent (6,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 237 MSEK (362).
 • Resultat per aktieuppgick till 8,40 SEK (12,90).
 • Kassaflöde från den löpande verksamhetenuppgick till 406 MSEK (493), motsvarande kassaflöde per aktie om 14,45 SEK (17,55).
 • Avkastning på rörelsekapitaluppgick till 17 procent (26) och avkastning på eget kapital till 9 procent (15).
 • Den operativa nettolåneskulden uppgick till 260 MSEK (220) och soliditeten vid årets utgång var 49 procent (51).
 • Utdelningenföreslås uppgå till 5,00 SEK (5,00) per aktie.
Fjärde kvartalet (1 januari-31 mars 2017)
 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 2 126 MSEK (1 935).
 • Rörelseresultatet uppgick till -35 MSEK (111) och rörelsemarginalen till -1,6 procent (5,7).
 • Justerat rörelseresultatet (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 93 MSEK (111), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 4,4 procent (5,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -28 MSEK (87).
 • B&B TOOLS resultat har påverkats av en omstruktureringsreserv om -94 MSEK i årsbokslutet för 2016/2017.Denna reserv avser främst de sedan tidigare kommunicerade strukturåtgärderna i TOOLS.
 • Förberedelser för en särnotering av rörelsesegmentet Momentum Group på Nasdaq Stockholm under 2017 löper på enligt plan. Övriga jämförelsestörande poster under kvartalet om -34 MSEK avser kostnader i samband med etableringen av de två fristående rörelsesegmenten.
Händelser efter räkenskapsårets utgång

Förvärv av Arbesko - Nordens ledande varumärke inom arbets- och skyddsskor.
Rörelsesegmentet Bergman & Beving förvärvade den 3 april 2017 samtliga aktier i Arbesko Gruppen AB. Arbesko är Nordens ledande varumärke inom arbets- och skyddsskor.

VDs KOMMENTARER

När vi summerar räkenskapsåret 2016/2017 kan vi se tillbaka på ännu ett år av förbättringar inom koncernen som skapar goda förutsättningar för den fortsatta utvecklingen. Det är särskilt glädjande att bland annat lyfta fram Momentum Industrial, Teng Tools och ESSVE som alla når rörelsemarginaler på över 10 procent. Som vi redogjort för i tidigare delårsrapporter under året har TOOLS vidtagit och kommer att fortsätta vidta kraftfulla åtgärder för förbättrad lönsamhet och tillväxt - bland annat med ett väl kundanpassat butiksnät, förstärkta digitala försälj­ningskanaler, förbättrad sortimentsamordning samt uppbyggnad av eget centrallager. För att påskynda dessa strukturåtgärder har vi belastat resultatet i årsbokslutet 2016/2017 med en omstruktureringsreserv om -94 MSEK. Åtgärderna kommer att bidra till en ökad marginal under innevarande och kommande verksamhetsår.

Som ett led i arbetet med vår framtida utveckling har vi under året arbetat med att skapa förutsättningar för en uppdelning av koncernen i två separata börsnoterade bolag. Det har varit ett år fyllt av åtgärder i vår operativa verksamhet i syfte att separera de gemensamma funktioner inom framförallt logistik, IT och ekonomi som delats mellan B&B TOOLS-koncernens två rörelsesegment. Avsikten med en uppdelning och särnotering av rörelsesegmentet Momentum Group är att öka resultattillväxten genom ännu tydligare fokus på utveckling av ledande varumärken och intressanta marknadskanaler inom lönsamma nischer.

Under de senaste åren har vi väsentligt förbättrat våra grundförutsättningar för tillväxt och utveckling. Med vår starka balansräkning och låga skuldsättning har vi under året gjort ett antal intressanta företagsförvärv såsom Astrup Industrivarer, IQ Supplies och AAK Safety. Efter räkenskapsårets utgång i april förvärvade segmentet Bergman & Beving dessutom Arbesko, Nordens ledande varumärke för skydds- och arbetsskor. Förvärven stärker vår inriktning och den planerade uppdelningen av koncernen kan öppna upp nya affärs- och förvärvsmöjligheter.

Avslutningsvis vill jag passa på att framföra ett stort tack till alla våra dedikerade medarbetare för många goda insatser under året. Tack även till våra kunder och samarbetspartners för fortsatt förtroende. Jag ser fram emot ett spännande nytt verksamhetsår 2017/2018 för både Bergman & Beving och Momentum Group.

Stockholm i maj 2017

Ulf Lilius
VD & koncernchef

Ladda ner hela dokumentet här:

B&B TOOLS Q4 2016-17 Sv

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: B&B TOOLS via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet