B&B TOOLS inför ny organisation för ökad tillväxt, lönsamhet och utveckling

08.02.2016

B&B TOOLS
Corporate Action

B&B TOOLS inför ny organisation för ökad tillväxt, lönsamhet och utveckling

B&B TOOLS har de senaste tre åren ökat resultat och lönsamhet (R/RK har
vuxit från 15 till 27 procent), genererat över en miljard SEK i kassaflöde och
minskat skuldsättningen avsevärt genom ett tydligt decentraliserat
resultatansvar. 

I syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för ökad tillväxt och lönsamhet i
B&B TOOLS-koncernens samtliga delar har styrelsen idag fattat beslut om att
skapa en ny operativ struktur i koncernen. 

B&B TOOLS rörelsesegment från och med den 1 april 2016 utgörs således av:

      ”Produktbolag”       ”Marknads- & Distributionsbolag”
  FOKUS: Produktägande med starka      FOKUS: Slutkundsförsäljning och  
       varumärken.          distribution av förnödenheter och  
  OMSÄTTNING 2 300 MSEK / ROS 9,6%          komponenter.       
   Utveckling och försäljning av     OMSÄTTNING 6 200 MSEK / ROS 4,0%  
  premium-varumärken som står för   Försäljning av industriförnödenheter och
innovation & kvalitet till   industrikomponenter, tjänster och  
 professionella brukare inom bygg och     service till slutkunder och   
        industri.               återförsäljare.      
  Resultatenheter (övergripande):      Resultatenheter (övergripande):  
   ESSVE, Skydda och Teng Tools*     TOOLS Sverige, TOOLS Norge, TOOLS  
     Inom segmentet ingår       Finland, Momentum, Luna*, Grunda och 
   produktvaru­märken som ESSVE,            Gigant         
 Fireseal, Guide, Zekler, L.Brador,   Inom segmentetingår ett antal nisch­ 
    Cresto och Teng Tools.      bolag, bl.a. Mercus – specialistkedja 
                      för arbetskläder, Rörick och Carl A 
                       Nilsson –serviceföretag inom   
                           elektromekanik.      

 * Produktvarumärket Teng Tools ingår idag i Luna men utgör från och med 1
april 2016 en självständig resultatenhet inom Segment ”Produktbolag” (med fokus
på produktägande och egna varumärken). 

NB: Namnen på de nya segmenten samt finansiell proformaredovisning lämnas i
separata pressmeddelanden under våren 2016. Angivna siffror avser Rullande 12
månader per 31 december 2015 (avrundade). ”Vi inför nu tydligare och mer effektiv organisation – med fokus på att skapa
ökad tillväxt och resultat inom våra olika enheter”, säger Ulf Lilius, VD &
koncernchef för B&B TOOLS. ”Vi utvecklar dessutom affärsmöjligheten för
våra produktvarumärken att än mer självständigt driva sin tillväxt.” 

De nya rörelsesegmenten medför vissa förändringar i ansvar, styrning och extern
redovisning av bolag och verksamheter. Förutomansvaret som VD & koncernchef
för B&B TOOLS tar Ulf Lilius också det övergripande ansvaret för Segment
”Marknads- & Distributionsbolag” enligt ovan. Pontus Boman, vVD & VD
för ESSVE tar det övergripande ansvaret för Segment ”Produktbolag”. 

SEGEMENTSNAMN OCH PROFORMAREDOVISNING
Den första finansiella rapporten där rörelsesegmenten redovisas externt är
delårs­rapporten avseende det första kvartalet under räkenskapsåret 2016/2017,
vilken offentliggörs den 19 juli 2016. Mer information med namnen på de nya
rörelse­segmenten samt finansiell proformaredovisning lämnas i separata
pressmeddelanden inför denna rapport. 

Stockholm den 8 februari 2016B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00
Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon
070-660 31 32 Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmark­naden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 8 februari 2016 kl. 15:45. 

Ladda ner pressmeddelandet här!

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet