B&B TOOLS: Kallelse till extra bolagsstämma i B&B TOOLS AB (publ) den 21 juni 2017 avseende ändring av firma

22.05.2017

Aktieägarna B&B TOOLS AB (publ), org.nr 556034-8590 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 juni 2017, kl. 11:00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 10.30.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 juni 2017,
 • dels anmäla sig till Bolagets huvudkontor per post under adress "Extra bolagsstämma den 21 juni 2017", B&B TOOLS AB (publ), Box 10024, 100 55 Stockholm, per telefon 010-454 79 60 eller via e-post EGM21juni@bbtools.com senast torsdagen den 15 juni 2017.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 15 juni 2017.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar, uppvisas i original före stämmans start. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen i samband med anmälan.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.bbtools.com senast den 31 maj 2017.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
 • Stämmans öppnande.
 • Val av ordförande vid stämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 • Val av en eller två justeringsmän.
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • Beslut om ändring av bolagsordningen avseende Bolagets firma.
 • Stämmans avslutande.
 • STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma.

  Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om ändring av Bolagets firma från B&B TOOLS Aktiebolag till Bergman & Beving Aktiebolag genom ändring av Bolagets bolagsordning § 1, första meningen. Ändringen föranleds av uppdelning av B&B TOOLS-koncernen i två separata börsnoterade bolag genom avknoppning och särnotering av rörelsesegmentet Momentum Group AB (publ).

  För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

  Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Börjesson väljs till ordförande vid stämman.

  AKTIER OCH RÖSTER

  Bolaget har totalt utgivit 28 463 416 aktier, av vilka 1 063 780 är aktier av serie A och 27 372 636 är aktier av serie B, varav Bolaget innehar 171 000 aktier av serie B. Det totala antalet röster i Bolaget, efter avdrag av de aktier Bolaget innehar, är 37 839 436. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

  AKTIEÄGARENS RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

  Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

  HANDLINGAR

  Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast onsdagen den 31 maj 2017 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida från samma tidpunkt samt kommer även att framläggas på stämman.

  Stockholm i maj 2017

  STYRELSEN

  KONTAKTINFORMATION
  Mats Karlqvist, Ansvarig - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

  Denna information är sådan som B&B TOOLS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2017 kl. 18:55 CET.

  Kallelse till extra stämma den 21 juni Sv

  --
  This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: B&B TOOLS via Globenewswire

  Förvärv

  Förvärv

  Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

  Läs mer

  Förvärv

  Om oss

  Om oss

  Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

  Läs mer

  Om oss

  Hållbarhet

  Hållbarhet

  Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

  Läs mer

  Hållbarhet