B&B TOOLS säljer logistikfastigheter – och slutför sitt pågående strukturprogram

03.12.2012

B&B TOOLS
Corporate Action

B&B TOOLS säljer logistikfastigheter – och slutför sitt pågående strukturprogram

B&B TOOLS har idag sålt koncernens stora logistikfastigheter i Ulricehamn
respek­tive Alingsås. Resultateffekten av fastighetsförsäljningarna, beslut om
nya omstruktureringsåtgärder samt effekter av tidigare kommunicerat
effektutvinnings­program inom TOOLS Sverige innebär att B&B TOOLS-koncernen
sänker sina omkostnader med totalt cirka 140 MSEK netto på årsbasis med full
effekt under våren 2013. Fastighets­försäljningarna förbättrar finansnettot med
cirka 20 MSEK på årsbasis. 

Fastighetsförsäljningar
Fastighetsförsäljningarna skedde genom överlåtelse av samtliga aktier i de
bolag som äger respektive fastighet. Köpare är det börsnoterade
fastighetsbolaget FastPartner. Såväl aktieöverlåtelser som tillträde skedde
idag den 3 december. 

Försäljningarna beräknas ge en realisationsvinst om cirka 245 MSEK och ett
positivt kassaflöde på cirka 375 MSEK för koncernen. I samband med
fastighetsförsälj­ningarna har hyresavtal ingåtts som innebär att B&B TOOLS
kommer att hyra fastigheterna under en period av 15 år till marknadsmässiga
villkor. 

Koncernen äger ytterligare fastigheter i Sverige och Finland med ett uppskattat
värde om cirka 200 MSEK. 

Omstruktureringsåtgärder
Det pågående arbetet med införandet av nya IT- och logistiklösningar, gemensam
ekonomiadministration, m.m. (ny affärsinfrastruktur) i TOOLS Sverige närmar sig
sitt slutskede och beräknas vara färdigt som införandeprojekt under våren 2013. 

För TOOLS Sverige har ett effektutvinningsprogram tidigare kommunicerats som
innebär att verksamheten, med den kostnadsbas som gällde sommaren 2012 som
referens, kommer att reducera omkostnaderna med cirka 100 MSEK på årsbasis.
Programmet berör cirka 200 tjänster i verksamheten och är definierat så att
engångskostnader typiskt sett inte kommer att uppstå inom ramen för detsamma. 

Till detta finns ytterligare potential att effektivisera verksamheten på grund
av att strukturarbetet närmar sig slutfasen. 


 -- Ett gemensamt produktsortiment har definierats för TOOLS Sverige. Ett
   gemensamt sortiment leder till en effektivare verksamhet och ett starkare
   kunderbjudande. Förflyttningen till ett gemensamt sortiment kommer dock att
   innebära att en mängd artiklar fasas ut varför värdet på dessa skrivs ned.
 -- Lokalytor och inventarier
 som tidigare använts för lokal lagerhållning och logistik m.m. kommer att
   bli överflödiga. Sådana resurser kommer att avyttras eller på annat sätt
   reduceras.
 -- Behovet av koncerngemensamma funktioner minskar. Med detta som grund har
   beslut fattats om att reducera omfattningen av koncernens gemensamma
   funktioner.

För att realisera dessa potentialer har styrelsen fattat beslut att genomföra
ytter­ligare ett antal åtgärder av omstruktureringskaraktär. Dessa åtgärder
kommer att sänka de årliga omkostnaderna med ytterligare cirka 40 MSEK, efter
hänsyn tagen till ökade hyreskostnader (hänförliga till
fastighetsförsäljningarna), samt utgör ett väsentligt steg mot målet avseende
lagerlagt produktsortiment för TOOLS-verksamheten. 

Engångskostnader
Dessa ytterligare omstrukturerings- och omställningsåtgärder medför
engångs­kostnader om totalt cirka 190 MSEK, och utgörs av en
omstruktureringsreserv om cirka 115 MSEK, nedskrivningar om cirka 65 MSEK samt
cirka 10 MSEK i engångskostnader som belastar det tredje kvartalet 2012/2013
avseende kostnader för omställning till ny affärsinfrastruktur. Av dessa
engångs­kostnader kommer cirka 115 MSEK att påverka framtida kassaflöde
negativt. 

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2012/2013 (oktober-december)
I delårsrapporten avseende det tredje kvartalet 2012/2013, som offentliggörs
den 14 februari 2013, kommer B&B TOOLS följaktligen att redovisa intäkter av
engångs­karaktär om cirka 245 MSEK (avseende realisationsvinst vid
fastighetsförsälj­ningar) respektive kostnader av engångskaraktär om cirka 190
MSEK (som funktion av fattade beslut om ytterligare omstruktureringsåtgärder
och omställningskostnader enligt ovan). Netto kommer poster av engångskaraktär
således att uppgå till cirka +55 MSEK. Soliditeten förbättras med cirka tre
procentenheter netto, som en konsekvens av fastighetsförsäljningar och
omstruktureringsåtgärder. 

– Med en minskning av koncernens årliga omkostnader med totalt cirka 140 MSEK
netto är basen lagd för att fullt ut fokusera på successiv
lönsamhets­förbättring i verksamheten där kunden är utgångspunkt för allt,
säger Ulf Lilius, VD & koncernchef. Det har genomförts en stor mängd
aktiviteter som syftar till att skapa en effektiv operativ motor och vi
fortsätter att utveckla B&B TOOLS till det självklara valet för koncernens alla
befintliga och framtida kunder. 

Stockholm den 3 december 2012

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ulf Lilius, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00
Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31
32 


Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmark­naden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 3 december 2012 kl. 13:45.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet