Bergman & Beving AB: Bokslutskommuniké 1 april 2017 - 31 mars 2018

16.05.2018

Pressrelease

Bokslutskommuniké 1 april 2017 - 31 mars 2018

Fjärde kvartalet (1 januari 2018 - 31 mars 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 960 MSEK (968).
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 53 MSEK (46) vilket motsvarar en EBITA-marginal om 5,5 procent (4,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 51 MSEK (45) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,3 procent (4,6).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 40 MSEK (36).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,50 SEK (1,30).

Tolv månader (1 april 2017 - 31 mars 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 833 MSEK (3 834).
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 224 MSEK (260) vilket motsvarar en EBITA-marginal om 5,8 procent (6,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 216 MSEK (258) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,6 procent (6,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 158 MSEK (195).
 • Resultat per aktie uppgick till 5,70 SEK (6,95).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet R/RK uppgick till 20 procent (25) för rullande 12 månader.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kr per aktie.

Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början

 • Särnotering av Momentum Group på Nasdaq Stockholm den 21 juni 2017.
 • Bolaget har bytt namn från B&B TOOLS AB till Bergman & Beving AB.
 • Pontus Boman har utsetts till ny VD och koncernchef.
 • Fyra förvärv, varav två efter periodens slut, har genomförts med en årsomsättning om cirka 310 MSEK.
 • Valberedningen föreslår Johan Sjö som Ordförande för Bergman & Beving AB

VDs kommentarer

Ytterligare steg i rätt riktning

Året avslutades med ytterligare steg i rätt riktning och resultatet i det sista kvartalet stärktes mot föregående år. När vi summerar året kan vi se tillbaka på ett mycket händelserikt år med stora förändringar, omstruktureringar och en positiv utveckling av rörelsemarginalen under de två senaste kvartalen. Vi siktar nu på väsentligt högre resultatnivåer.

Vi upplevde varierande signaler från huvudmarknaderna under kvartalet. Efterfrågan från industrikunder i Norden var fortsatt god samtidigt som byggmarknaden bromsade in, främst relaterat till minskad nybyggnation av bostäder. Vi bedömer att efterfrågan på våra produkter är fortsatt stabil då en minskning av nybyggnation av bostäder balanseras av ökningar inom andra segment. Vår efterfrågan från industrisektorn påverkades, som planerat, av lägre försäljning till TOOLS-kedjan där vi genomför en omläggning av leverantörsavtal för handelsvaror som tidigare genomfakturerats via Bergman & Beving. Försäljningen till övriga industrirelaterade kunder utvecklades positivt.

Totalt sett fortsatte andelen egna varumärken att stiga under kvartalet och uppgår nu till 60 procent. Utfasning av produkter med låga marginaler och en stadig ökning av andelen egna produktvarumärken skapade förutsättningar för marginalförstärkning. Det är särskilt glädjande att lyfta fram divisionen Workplace Safety som fortsatte utvecklas positivt. Det är även positivt att rörelsemarginalen inom Building Materials förbättrades väsentligt jämfört med den låga nivån i det tredje kvartalet. Omstrukturering inom Tools & Consumables fortgick och outsourcing av dotterbolaget Lunas logistik slutfördes enligt plan. Leveransproblem i samband med intrimning av den nya logistiklösningen påverkade kvartalet negativt. Situationen förbättrades dock väsentligt mot slutet av perioden. Arbetet med omstrukturering under året har förbättrat våra grundförutsättningar i verksamheten och förväntas ge positiva lönsamhetseffekter under nästa räkenskapsår.

Förvärv

Vi driver fortsatt en aktiv förvärvsagenda och ser goda möjligheter till ytterligare affärer, inte minst med tanke på vår starka finansiella ställning. Efter kvartalets utgång förvärvades BVS Brannvernsystemer AS och Belano Maskin AB. Divisionen Building Materials stärkte därigenom sin position inom passivt brandskydd och Tools & Consumables sin position inom den intressanta nischen bygg- och ventilationsplåtslagare.

Pontus Boman

VD & koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Informationen i denna rapport är sådan som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 07:45 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bergman_Beving_Q4_17_18_sve

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bergman & Beving AB via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet