Bergman & Beving AB: Bokslutskommuniké 1 april 2018 – 31 mars 2019

16.05.2019

Pressrelease

Bokslutskommuniké 1 april 2018 – 31 mars 2019

Fjärde kvartalet (1 januari - 31 mars 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 995 MSEK (960).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 8 procent och uppgick till 57 MSEK (53) vilket motsvarar en EBITA-marginal om 5,7 procent (5,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 54 MSEK (51) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,4 procent (5,3).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 38 MSEK (40).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,40 SEK (1,50).

Tolv månader (1 april 2018 - 31 mars 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 945 MSEK (3 833).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 11 procent och uppgick till 249 MSEK (224) vilket motsvarar en EBITA-marginal om 6,3 procent (5,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 236 MSEK (216) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,0 procent (5,6).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 169 MSEK (158).
 • Resultat per aktie uppgick till 6,25 SEK (5,70).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet R/RK uppgick till 22 procent (20).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 258 MSEK (109).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kr per aktie (2,50).

Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början

 • Fem förvärv, varav två efter periodens slut, har genomförts med en total årsomsättning om cirka 210 MSEK.
 • Enligt beslut på Bergman & Bevings årsstämma den 23 augusti 2018 har antalet utestående B-aktier minskats med 1 000 000.
 • Valberedningen föreslår Jörgen Wigh som ny styrelseordförande för Bergman & Beving AB.


VDs kommentarer

Resultatförbättring och tillväxtsatsningar

Året avslutades med ett förbättrat resultat och utvecklingen av både resultat och rörelsemarginal har varit positiv i varje kvartal under året. Årets resultattillväxt uppgick till 11 procent och EBITA-marginalen till 6,3 procent. Glädjande var att årets kassaflöde från den löpande verksamheten summerades till starka 258 MSEK.

Det fjärde kvartalet är ett säsongsmässigt svagt kvartal. Efterfrågan från industrikunder på den svenska marknaden var fortsatt god samtidigt som lägre aktivitetsnivå på byggmarknaden reflekterades i avvaktande hållning från våra kunder. På den norska marknaden var efterfrågan från såväl industrikunder som byggkunder stabil. Beroendet till TOOLS-kedjan minskade successivt under året vilket resulterade i en mer balanserad kundstruktur. 

Vi fortsatte enligt vår strategi med riktade satsningar på produktutveckling, försäljning och marknadsföring av våra starka varumärken. Såväl omsättning som andelen egna produktvarumärken ökade. Satsningar på breddning av kundportföljen intensifierades och försäljningen till nya kunder och nya marknader ökade. Försäljningen för divisionen Workplace Safety utvecklades positivt med temporär negativ marginalpåverkan till följd av riktade tillväxtsatsningar. Divisionen Building Materials satsningar på internationell expansion utvecklades positivt vilket delvis kompenserade för den avvaktande hållningen på den svenska marknaden. Det är samtidigt mycket glädjande att den pågående omställningen inom divisionen Tools & Consumables gav positiv effekt och resultatet stärktes betydligt. Sammantaget är vi inte nöjda med resultatnivån och arbetet med fokus på förbättrad lönsamhet balanserat med satsningar för tillväxt fortsätter.

Under året genomfördes tre förvärv med cirka 90 MSEK i årlig affärsvolym. Efter periodens utgång förvärvades två ledande varumärken, KGC och Millers, med ca 120 MSEK i årlig affärsvolym. Vi inledde även ett strategiskt samarbete med Sundström Safety. Förvärv är alltjämt en viktig del av vår strategi för tillväxt och vi ser goda möjligheter att förvärva attraktiva bolag framöver, inte minst med tanke på vår starka finansiella ställning och vårt starka kassaflöde.

Jag vill avslutningsvis framföra ett stort och hjärtligt tack till alla våra dedikerade medarbetare för ett engagerat arbete under året och hälsar även våra nya medarbetare välkomna till Bergman & Beving.

Stockholm i maj 2019


Pontus Boman

VD & koncernchef


För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99


Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl. 7:45 CET.


Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bilaga

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet