Bergman & Beving AB: Bokslutskommuniké 1 april 2019 – 31 mars 2020

15.05.2020

Pressmeddelande


Bokslutskommuniké 1 april 2019 – 31 mars 2020

Fjärde kvartalet (1 januari 31 mars 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent och uppgick till 1 090 MSEK (995).
 • Resultatet (EBITA) uppgick till 57 MSEK (57) och belastades med omstruktureringskostnader om 18 MSEK.
 • Resultatet (EBITA) rensat för omstruktureringskostnader ökade med 32 procent till 75 MSEK (57), motsvarande en EBITA-marginal om 6,9 procent (5,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 30 MSEK (38).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,10 SEK (1,40).


Tolv månader (1 april 2019 31 mars 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 3 procent och uppgick till 4 060 MSEK (3 945).
 • Resultatet (EBITA) uppgick till 208 MSEK (249) och belastades med omstruktureringskostnader om 41 MSEK.
 • Resultatet (EBITA) rensat för omstruktureringskostnader uppgick till 249 MSEK (249).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 116 MSEK (169).
 • Resultat per aktie uppgick till 4,30 SEK (6,25).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet R/RK uppgick till 16 procent (22).
 • Styrelsen skjuter fram beslutet om förslag till utdelning.


Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början

 • Fem förvärv genomfördes med en total årsomsättning om cirka 270 MSEK.
 • Samarbete inleddes med Sundström Safety AB genom samägt bolag med Bergman & Beving som majoritetsägare.
 • Jörgen Wigh valdes till ny styrelseordförande vid årsstämman den 26 augusti 2019. Fredrik Börjesson och Alexander Wennergren Helm valdes till nya styrelseledamöter.
 • Covid-19-pandemin påverkade verksamheten på olika sätt. Byggrelaterad försäljning fortsatte stabilt medan industrirelaterad försäljning minskade mot slutet av kvartalet. Försäljningen av personlig skyddsutrustning ökade. Det är i dag svårt att bedöma hur stor påverkan blir och hur länge effekterna består.


VDs kommentarer

Året avslutades med god försäljningsutveckling och Bergman & Beving nådde den hittills högsta faktureringen i ett enskilt kvartal. Omsättningen ökade med 10 procent och justerat för förvärv och valutaeffekt ökade omsättningen med 2 procent. Resultatet var i nivå med föregående år och justerat för jämförelsestörande kostnader stärktes både resultatet och rörelsemarginalen betydligt. Vi kan därmed summera ett år av omstruktureringar med en positiv avslutning vad gäller både omsättning och resultatutveckling.

Covid-19-pandemin påverkade verksamheten på olika sätt med varierande efterfrågan från våra kunder. Efterfrågan från byggrelaterade kunder var relativt stabil medan efterfrågan från industrirelaterade kunder uppvisade en nedåtgående trend mot slutet av kvartalet. Efterfrågan på personlig skyddsutrustning var samtidigt mycket hög. Några av bolagen inom divisionen Workplace Safety har assisterat myndigheter med både anskaffning och tillfälliga leveranser av personlig skyddsutrustning för att på bästa sätt möta behoven i samhället. Under omständigheterna har vår normala försörjning samtidigt fungerat väl utan större störningar i leveranser till våra kunder.

Det tidigare kommunicerade åtgärdsprogrammet för ökad effektivitet fortsatte enligt plan och är nu genomfört. Programmet har mestadels innefattat personalneddragningar. Kostnader för genomförda åtgärder påverkade kvartalets resultat negativt med cirka 18 MSEK. För att mildra de negativa effekterna av vikande efterfrågan till följd av Covid-19-pandemin och för att anpassa verksamheten till nya marknadsförutsättningar har effektiviseringsåtgärderna i bolagen förstärkts ytterligare. Koncernens decentraliserade affärsmodell innebär att respektive bolag förbereder åtgärder anpassade för sina respektive verksamheter. Åtgärderna beslutas och implementeras successivt i varje bolag beroende på hur marknadsläget och situationen förändras.

Under ett år kantat av omstruktureringar fortsatte vi parallellt med framåtriktade satsningar på produktutveckling, försäljning och marknadsföring av våra starka varumärken. Andelen egna produktvarumärken ökade till 66 procent, både till följd av organisk förbättring och genom förvärv. Förvärv är alltjämt en viktig del av vår strategi för tillväxt och fem förvärv med cirka 270 MSEK i årlig affärsvolym genomfördes. Vår prioritering i dessa tider är hälsa och säkerhet för våra medarbetare, kunder och samarbetspartners. Vi kommer att bibehålla ett högt fokus på affären och hårt arbete med insatser för förbättrad lönsamhet och för att öka vår effektivitet i en mer decentraliserad struktur. På sikt skapar detta förutsättningar att nå våra finansiella mål även om lönsamheten i nuläget ligger väsentligt under vår långsiktiga ambition.

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort och hjärtligt tack till alla våra dedikerade medarbetare för ett engagerat arbete under året och hälsar även våra nya medarbetare välkomna till Bergman & Beving. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark och vi har god finansiell beredskap för hantering av både utmaningar och möjligheter. Vår ambition är tydlig, vi ska vara ett starkare bolag efter den här krisen än innan.


Stockholm i maj 2020


Pontus Boman

VD & koncernchef


För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD & koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99


Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 07:45 CET.


Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg – främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag runt 20 varumärken, cirka 1000 anställda och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet