Bergman & Beving AB: Bokslutskommuniké 1 april 2020–31 mars 2021

12.05.2021

Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 1 april 2020–31 mars 2021

Fjärde kvartalet (1 januari–31 mars 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 115 MSEK (1 090).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 28 procent till 73 MSEK (57) och EBITA-marginalen stärktes till 6,5 procent (5,2).
 • Resultatet efter skatt ökade med 43 procent till 43 MSEK (30) och resultatet per aktie ökade till 1,60 SEK (1,10).

Tolv månader (1 april 2020–31 mars 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 4 311 MSEK (4 060).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 30 procent till 271 MSEK (208) och EBITA-marginalen stärktes till 6,3 procent (5,1).
 • Resultatet efter skatt ökade med 43 procent till 166 MSEK (116) och resultatet per aktie ökade till 6,15 SEK (4,30).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 383 MSEK (222).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kronor per aktie (1,50).

Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början

 • Magnus Söderlind började som VD och koncernchef för Bergman & Beving AB per den 1 maj 2021.
 • Sju förvärv, varav två efter periodens utgång, genomfördes med en total årsomsättning om cirka 150 MSEK.
 • Covid-19-pandemin påverkade verksamheten på olika sätt och efterfrågan har varierat mellan olika segment och geografier. Efterfrågan på personlig skyddsutrustning var god, liksom efterfrågan från byggkunder. Återhämtningen av efterfrågan från industrikunder fortsatte under kvartalet.
 • Charlotte Hansson valdes till ny styrelseledamot vid årsstämman den 26 augusti 2020.
 • Alexander Wennergren Helm lämnade sitt uppdrag som styrelseledamot.

VD:s kommentarer

Bergman & Beving fortsatte den positiva utvecklingen under det fjärde kvartalet. Det blev vårt bästa kvartal hittills som självständigt bolag, både i omsättning, rörelseresultat och resultat per aktie. Omsättningen i lokal valuta ökade med 5 procent varav 2 procent organiskt. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 28 procent till 73 MSEK och rörelsemarginalen stärktes till 6,5 procent. Verksamheten levererade även ett bra kassaflöde.

Året som helhet blev också ett tydligt steg i rätt riktning för Bergman & Beving. Omsättningen i lokal valuta ökade med 9 procent varav 5 procent organiskt. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 30 procent till 271 MSEK och rörelsemarginalen stärktes till 6,3 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 383 MSEK, eller 14,40 SEK per aktie. Det är glädjande att vi levererade vår högsta omsättning och rörelseresultat som eget bolag samt ett rekordstarkt kassaflöde.

Efterfrågan på våra huvudmarknader var mestadels god under kvartalet och pandemin hade begränsad påverkan. Under året har efterfrågan dock varierat påtagligt mellan olika segment och geografier. Sammantaget var efterfrågan högre än föregående år och flera av våra enheter har stärkt sina positioner på marknaden, både organiskt och genom förvärv. Våra affärsområden har klarat av att hantera situationen med både utmaningar och möjligheter. Vår decentraliserade modell med stort ansvarstagande i bolagen och lokal beslutskraft har fungerat väl.

Samtliga divisioner, med Building Materials i spetsen, stärkte sina resultat och rörelsemarginaler under kvartalet. Våra största produktbolag, ESSVE, Guide, Arbesko, Cresto och Teng Tools, utvecklades positivt tillsammans med flera av de mindre bolagen. För helåret var utvecklingen inom divisionerna Building Materials och Workplace Safety särskilt god med betydande resultatförbättringar. Divisionen Tools & Consumables påverkades negativt under inledningen av året med successiv förbättring efter anpassningar till de nya marknadsförutsättningarna och återhämtning av efterfrågan.

Vi ökade förvärvstakten under året och sju förvärv genomfördes. Merparten blir nya nischade resultatenheter medan de två minsta bolagen var kompletteringar av egna produkter till redan befintliga satsningsområden. Avsikten är att genomföra fler värdeskapande förvärv framöver och vi för löpande diskussioner med flera intressanta företag.

Magnus Söderlind tar nu över som verkställande direktör och jag övergår till rollen som vice verkställande direktör och divisionschef för Building Materials. Vi kommer tillsammans fortsätta driva resultatförbättring med tydliga målsättningar i våra bolag tillsammans med förvärv av höglönsamma verksamheter med starka positioner i nischer. Efter ett framgångsrikt år av utveckling är Bergman & Beving en betydligt starkare koncern med mycket goda förutsättningar att förbättra såväl resultat som rörelsemarginal varför jag ser framtiden an med stor tillförsikt. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla dedikerade medarbetare för många goda insatser under året och hälsa våra nya medarbetare välkomna till Bergman & Beving.

Stockholm i maj 2021

Pontus Boman

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 07:45 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har idag cirka 20 varumärken, cirka 1 100 anställda och en omsättning på cirka 4,5 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm.
Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet