Bergman & Beving AB: Delårsrapport 1 april - 30 juni 2018

20.07.2018

Pressrelease

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2018

Första kvartalet (1 april - 30 juni 2018)
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 037 MSEK (1 017).
  • EBITA ökade med 14 procent till 64 MSEK (56) vilket motsvarar en EBITA-marginal om 6,2 procent (5,5).
  • Rörelseresultatet uppgick till 61 MSEK (54) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,9 procent (5,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 42 MSEK (37).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,55 SEK (1,30).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 141 MSEK (2).
  • Under perioden har två förvärv genomförts med en total årsomsättning om cirka 90 MSEK.
  • Styrelsen föreslår årsstämman att minska antalet utestående aktier med 1 000 000 st.

VDs kommentarer

Positiv inledning på året

Den positiva utvecklingen av koncernen fortgick under årets första kvartal. Vi uppnådde en god vinsttillväxt och vår rörelsemarginal stärktes. Vi fortsatte med åtgärder för resultattillväxt och ökad lönsamhet samtidigt som verksamheten genererade ett starkt kassaflöde.

Vi upplevde goda förhållanden på våra huvudmarknader i Norden, om än med viss osäkerhet på byggmarknaden i Sverige. Osäkerheten var främst relaterad till minskad nybyggnation av bostäder. Samtidigt utvecklades den norska byggmarknaden positivt. Industrikonjunkturen var fortsatt god, framförallt drivet av marknaden i Sverige och Finland.

Vi satsar fortsatt på utveckling, försäljning och marknadsföring av våra egna varumärken och andelen ökade till 61 procent. Avseende utvecklingen i våra divisioner så är det särskilt glädjande att lyfta fram Workplace Safety som levererade såväl stark resultattillväxt som förbättrad rörelsemarginal. Det är även positivt att rörelsemarginalen inom Building Materials återställdes till en nivå väl över tio procent. Omstrukturering inom Tools & Consumables pågår med fokus på åtgärder för förbättrad lönsamhet inom dotterbolaget Luna. Vi satsar samtidigt på utveckling av övriga bolag inom divisionen.

Förvärv

Förvärv är en viktig del av vår strategi för tillväxt och under kvartalet förvärvades två bolag, BVS Brannvernsystemer AS och Belano Maskin AB. Bolagen tillför en årsomsättning om cirka 90 MSEK. Divisionen Building Materials stärkte genom förvärvet sin position inom passivt brandskydd och Tools & Consumables sin position inom den intressanta nischen bygg- och ventilationsplåtslagare.

Pontus Boman

VD & koncernchef

Stockholm i juli 2018

För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Informationen i denna rapport är sådan som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 07.45 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bergman_Beving_Q1_18_19_sve

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bergman & Beving AB via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet