Bergman & Beving AB: Delårsrapport 1 april - 30 juni 2019

17.07.2019

Pressrelease

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2019

Första kvartalet (1 april - 30 juni 2019)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 024 MSEK (1 037).
  • Resultatet (EBITA) minskade med 5 procent och uppgick till 61 MSEK (64) vilket motsvarar en EBITA-marginal om 6,0 procent (6,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till 57 MSEK (61) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,6 procent (5,9).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 38 MSEK (42).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,40 SEK (1,55).
  • Tre förvärv, varav ett efter periodens slut, har genomförts med en total årsomsättning om cirka 190 MSEK.
  • Samarbete med Sundström Safety AB genom samägt bolag med Bergman & Beving som majoritetsägare.

 VDs kommentarer

Resultatet i det första kvartalet uppgick till 61 MSEK där kalendereffekten påverkat negativt med cirka 10 MSEK. Vi är inte nöjda med utvecklingen och genomför därför både prisjusteringar och effektiviseringsåtgärder som förväntas bidra positivt under andra halvan av verksamhetsåret.

Vi upplevde blandade signaler från våra huvudmarknader och från de olika kundsegmenten under kvartalet. Efterfrågan på den finska marknaden var stabil medan utvecklingen i Sverige och Norge var mer avvaktande där kunderna inom både bygg och industri agerade med försiktighet i sina inköp. Samtidigt fortsatte våra satsningar för att bredda kundbasen och det finns många nyvunna kundavtal där vi stadigt ökar vår försäljning.

Det är glädjande att lyfta fram utvecklingen inom Tools & Consumables där våra insatser givit positiv effekt och resultatet stärktes betydligt. Vi är däremot inte nöjda med utvecklingen inom Building Materials. Divisionens bruttomarginal försvagades vilket till stor del förklarar den svaga resultatutvecklingen. De prisökningar vi hittills genomfört har inte varit tillräckliga i ljuset av den fortsatta kronförsvagningen. Workplace Safety stärkte sin bruttomarginal och våra riktade tillväxtsatsningar påverkade omkostnaderna negativt. Vi har investerat i våra starka varumärken och kommer att fortsätta med riktade satsningar för att skapa förutsättningar för lönsam tillväxt.

Förvärv är fortsatt en viktig del av vår strategi för tillväxt och under kvartalet förvärvades två bolag med en årsomsättning om cirka 120 MSEK. Efter periodens slut förvärvade divisionen Building Materials H&H Tuonti, med cirka 70 MSEK i årsomsättning. Genom förvärvet stärktes divisionens position inom infästning på den finska marknaden. Tack vare en sund finansiell situation och en succesivt förbättrad pipeline ser vi goda möjligheter att förvärva attraktiva bolag både i Norden och på andra geografiska marknader framöver.

Stockholm i juli 2019

Pontus Boman
VD & koncernchef


För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99


Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 7:45 CET.


Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 17 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bilaga

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet