Bergman & Beving AB: Delårsrapport 1 april – 30 juni 2020

15.07.2020

Pressmeddelande

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2020


Första kvartalet (1 april 30 juni 2020)

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent och uppgick till 1 097 MSEK (1 024).
  • Resultatet (EBITA) ökade med 5 procent och uppgick till 64 MSEK (61).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 40 MSEK (38).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,50 SEK (1,40).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 133 (81).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK per aktie (3,00).
  • Covid-19-pandemin påverkade verksamheten på olika sätt under det första kvartalet. Försäljningen av personlig skyddsutrustning ökade. Byggrelaterad försäljning stärktes medan industrirelaterad försäljning påverkades negativt med viss återhämtning i slutet av kvartalet. Det är fortsatt svårt att bedöma hur stor påverkan blir och hur länge effekterna består.


VD:s kommentarer

Bergman & Beving inledde året med en positiv utveckling totalt sett. Omsättningen ökade med 7 procent och justerat för förvärv och valutaeffekter ökade omsättningen med 3 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 5 procent till 64 MSEK och verksamheten levererade ett starkt kassaflöde. De ökade försäljningsvolymerna i kombination med genomförda effektiviseringar i verksamheten bidrog till det positiva utfallet. Det är mycket glädjande att divisionerna Building Materials och Workplace Safety ökade sina resultat och stärkte sina marginaler betydligt.

Efterfrågan från industrikunder påverkades negativt av nedstängningar och kapacitetsneddragningar relaterade till pandemin medan efterfrågan från byggkunder var god under perioden. Efterfrågan på personlig skyddsutrustning låg kvar på en hög nivå.

Genomförda omstruktureringar i verksamheten gav god effekt och vi har löpande vidtagit olika anpassningsåtgärder i bolagen för att möta osäkerheten på marknaden och den varierande efterfrågan till följd av pandemin. Vi fortsatte målmedvetet att arbeta med förbättrad lönsamhet och ökad effektivitet i en mer decentraliserad struktur. Vårt långsiktiga fokus med satsningar på försäljning och marknadsföring av våra starka produkter och varumärken kvarstod och vår ambition är att flytta fram våra positioner även i rådande affärsklimat.

Förvärv är fortsatt en viktig del av vår strategi för tillväxt och de nyförvärvade bolagen bidrog till den positiva utvecklingen under kvartalet. Vår avsikt är att genomföra flera värdeskapande förvärv framöver.

Stockholm i juli 2020


Pontus Boman

VD och koncernchefFör ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD och koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 07:45 CET.Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg – främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har idag runt 20 varumärken, cirka 1000 anställda och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet