Bergman & Beving AB: Delårsrapport 1 april - 30 september 2017

27.10.2017

Pressrelease

Delårsrapport 1 april - 30 september 2017

Andra kvartalet (1 juli-30 september 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 902 MSEK (884).
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 60 MSEK (82) vilket motsvarar en EBITA-marginal om 6,7 procent (9,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 58 MSEK (82) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,4 procent (9,3).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 40 MSEK (61).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,45 SEK (2,15).

Sex månader (1 april-30 september 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 919 MSEK (1 896).
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 116 MSEK (162) vilket motsvarar en EBITA-marginal om 6,0 procent (8,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 112 MSEK (162) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,8 procent (8,5), inklusive jämförelsestörande poster om +2 MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 77 MSEK (120).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,75 SEK (4,25).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet R/RK uppgick till 20 procent (27) för rullande 12 månader.

Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början

 • Särnotering av Momentum Group på Nasdaq Stockholm den 21 juni 2017.
 • Bolaget har bytt namn från B&B TOOLS AB till Bergman & Beving AB.
 • Pontus Boman har utsetts till ny VD och koncernchef.
 • Två förvärv vilka stärker koncernens marknadsposition och bidrar med en årsomsättning om cirka 225 MSEK.

VDs kommentarer

Positivt affärsklimat med hög aktivitetsnivå

Utvecklingen av Bergman & Beving fortsatte med hög aktivitetsnivå under det andra kvartalet, vilket var verksamhetens första hela kvartal som fristående bolag. Vi genomför skyndsamt planerade strukturåtgärder i de delar av verksamheten som uppvisar sämre lönsamhet samtidigt som vi konsekvent satsar på produktutveckling, försäljning och marknadsföring av våra ledande varumärken.

Affärsklimatet på våra huvudmarknader i Norden var fortsatt gynnsamt. Även om tillväxttakten för investeringar inom byggsektorn minskade något under det senaste kvartalet så hade våra verksamheter inom sektorn fortsatt god tillväxt. Industrisektorn i Sverige och Norge visade stabil utveckling och vi ser nu även positiva signaler från Finland vad gäller industriproduktionen. Totalt sett påverkades vår efterfrågan från industrisektorn fortsatt av minskad försäljning till TOOLS-kedjan där vi genomför en planerad omläggning av leverantörsavtal för handelsvaror som tidigare genomfakturerats via Bergman & Beving. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökade omsättningen med två procent. Förvärvade enheter har bidragit enligt plan vilket innebär att omsättningen för jämförbara enheter var något lägre än föregående år.

Åtgärder ger resultatförbättring

EBITA för kvartalet uppgick till 60 MSEK vilket är en förbättring jämfört med verksamhetsårets första kvartal men sämre än motsvarande kvartal föregående år, som var relativt starkt. I samband med den planerade omläggningen av leverantörsavtal så påbörjade vi ett antal strukturåtgärder. Dessa åtgärder börjar nu ge positiv resultateffekt i verksamheten med tydliga förbättringar inom de enheter som påverkats mest av omläggningen. Särskilt glädjande är förbättringarna inom rörelsesegmentet Tools & Consumables som nu genererar positivt rörelseresultat, både för kvartalet och ackumulerat under året. Förberedelserna för dotterbolaget Lunas outsourcing av sin logistik löper på enligt plan och förändringar av personalstyrkan inom vår logistikverksamhet i Ulricehamn kommer att ske succesivt under det första kvartalet 2018. Vi fullföljer samtidigt våra tidigare planerade investeringar för tillväxt inom rörelsesegmentet Building Materials och vi fortsätter att ta marknadsandelar på de nordiska marknaderna.

Genomförda rationaliseringar i kombination med ett tydligt decentraliserat affärsansvar och ett ökat fokus på våra starka varumärken, utgör en god grund för en lönsam tillväxt och en fortsatt framgångsrik utveckling av våra verksamheter.

Stockholm i oktober 2017

Pontus Boman

VD & koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Informationen i denna rapport är sådan som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 07:45 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bergman_Beving_Q2_17_18_sve

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bergman & Beving AB via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet