Bergman & Beving AB: Delårsrapport 1 april - 30 september 2018

26.10.2018

Pressrelease

Delårsrapport 1 april - 30 september 2018

Andra kvartalet (1 juli-30 september 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 919 MSEK (902).
 • Resultatet (EBITA) uppgick till 64 MSEK (60) vilket motsvarar en EBITA-marginal om 7,0 procent (6,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 60 MSEK (58) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,5 procent (6,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 44 MSEK (40).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,65 SEK (1,45).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 48 MSEK (10).

Sex månader (1 april-30 september 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 956 MSEK (1 919).
 • Resultatet (EBITA) uppgick till 128 MSEK (116) vilket motsvarar en EBITA-marginal om 6,5 procent (6,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 121 MSEK (112) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,2 procent (5,8).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 86 MSEK (77).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,20 SEK (2,75).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet R/RK uppgick till 21 procent (20) för rullande 12 månader.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 189 MSEK (12).

Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början

 • Två förvärv har genomförts med en total årsomsättning om cirka 90 MSEK.
 • Johan Sjö valdes till ny styrelseordförande vid årsstämman den 23 augusti 2018
 • Enligt beslut på Bergman & Bevings årsstämma den 23 augusti 2018 har antalet
 • utestående B-aktier minskats med 1 000 000.

VDs kommentarer

Fortsatt förbättrat resultat

Den positiva utvecklingen av koncernen fortsatte under det andra kvartalet med förbättring av resultatet och förstärkning av rörelsemarginalen. Efterfrågan på våra egna varumärken stärktes och andelen nådde 62 procent.

Vi upplevde totalt sett god efterfrågan på våra huvudmarknader i Norden om än med viss påverkan av en senare säsongsstart efter sommaren än normalt. Byggmarknaden uppvisade stabil efterfrågan med fortsatt avvaktande hållning i Sverige och med mer positiva signaler från Norge som gynnats av ökad aktivitet inom offshoreindustrin. Industrimarknaden var fortsatt god, framförallt drivet av utvecklingen i Sverige och Finland.

Våra omstruktureringsåtgärder inom divisionen Tools & Consumables gav avkastning och arbetet med att effektivisera organisationen fortsatte. Nischbolagen i divisionen utvecklades samtidigt positivt. Divisionen Building Materials behöll sin starka marknadsposition och efterfrågan följde utvecklingen på huvudmarknaderna. Framstegen inom Workplace Safety fortsatte och divisionen levererade både förbättrat resultat och stärkt rörelsemarginal. Etableringen av divisionens varumärken som fristående enheter har mottagits mycket positivt på marknaden.

Inlösen och förvärv

Under kvartalet genomfördes indragning av en miljon tidigare återköpta aktier, vilket ger positiva effekter för våra aktieägare.

Förvärv är alltjämt en viktig del av vår strategi för tillväxt. Den senaste tidens förvärv, av nischade teknikbolag, har bidragit positivt till utvecklingen vilket visar att vår förvärvsmodell är framgångsrik. Vi ser goda möjligheter att fortsätta förvärva attraktiva bolag.

Stockholm i oktober 2018

Pontus Boman

VD & koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 7:45 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bergman_Beving_Q2_18_19_sve

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bergman & Beving AB via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet