Bergman & Beving AB: Delårsrapport 1 april - 30 september 2019

25.10.2019

Pressrelease

Delårsrapport 1 april - 30 september 2019

Andra kvartalet (1 juli - 30 september 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 970 MSEK (919).
 • Resultatet (EBITA) uppgick till 53 MSEK (64) vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,5 procent (7,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 30 MSEK (44).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,10 SEK (1,65).

         

Sex månader (1 april - 30 september 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 994 MSEK (1 956).
 • Resultatet (EBITA) uppgick till 114 MSEK (128) vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,7 procent (6,5).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 68 MSEK (86).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,50 SEK (3,20).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet R/RK uppgick till 20 procent (21).

         

Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början

 • Fyra förvärv har genomförts med en total årsomsättning om cirka 230 MSEK.
 • Samarbete inleddes med Sundström Safety AB genom samägt bolag med Bergman & Beving som majoritetsägare.
 • Jörgen Wigh valdes till ny styrelseordförande vid årsstämman den 26 augusti 2019. Fredrik Börjesson och Alexander Wennergren Helm valdes till nya styrelseledamöter.


VDs kommentarer

Vi fortsatte konsekvent satsningarna på innovation, internationell expansion och förvärv för att utveckla vår portfölj av ledande produktbolag. Försäljningen utvecklades positivt i slutet av kvartalet vilket delvis kompenserade för svagare försäljning under sommarmånaderna. Vi upplevde varierande efterfrågan från våra huvudmarknader och från de olika kundsegmenten vilket återspeglade en ökad osäkerhet på marknaden. Samtidigt fortsatte vi med framgång att bredda kundbasen och försäljningen till nya kunder ökade stadigt.

Satsningarna på våra prioriterade varumärken skapar förutsättning för långsiktig lönsam tillväxt och stod för merparten av kostnadsökningarna under kvartalet. Vi är dock inte nöjda med resultatutvecklingen och åtgärder för att sänka omkostnaderna med 60 MSEK har initierats. Genomförda åtgärder påverkade kvartalets omkostnader negativt om cirka 7 MSEK.

Täckningsgradsförbättrande åtgärder har initierats i samtliga divisioner för att motverka effekter från kronförsvagning och ökade råmaterialpriser. Tools & Consumables utvecklades i linje med föregående år där dotterbolaget Luna fortsatte att utvecklas positivt. Divisionen Building Materials behöll sin starka position på marknaden trots ökad prispress. Workplace Safety fortsatte inriktningen med fler fristående enheter och riktade satsningar på produktutveckling och uppbyggnad av europeiskt försäljningsnätverk. Samtidigt genomfördes planerade strukturåtgärder inom divisionens distributionsverksamhet, Skydda.

Förvärv är fortsatt en viktig del av vår strategi för tillväxt och under kvartalet förvärvades två bolag med en sammanlagd omsättning om 110 MSEK. Det senaste förvärvet, Systemtextgruppen AB, tillförde en årlig omsättning om cirka 40 MSEK med god lönsamhet. Tack vare en successivt förbättrad pipeline ser vi goda möjligheter att förvärva attraktiva bolag både i Norden och på andra geografiska marknader framöver.

Stockholm i oktober 2019


Pontus Boman

VD & koncernchef


För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99


Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 7:45 CET.


Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 17 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bilaga

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet