Bergman & Beving AB: Delårsrapport 1 april – 30 september 2020

22.10.2020

Pressmeddelande

Delårsrapport 1 april – 30 september 2020


Andra kvartalet (1 juli 30 september 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent och uppgick till 1 013 MSEK (970).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 25 procent och uppgick till 66 MSEK (53).
 • Resultatet efter skatt ökade med 33 procent och uppgick till 40 MSEK (30).
 • Resultat per aktie ökade med 36 procent och uppgick till 1,50 SEK (1,10).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 133 MSEK (13).


Sex månader (1 april 30 september 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent och uppgick till 2 110 MSEK (1 994).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 14 procent och uppgick till 130 MSEK (114).
 • Resultatet efter skatt ökade med 18 procent och uppgick till 80 MSEK (68).
 • Resultat per aktie ökade med 20 procent och uppgick till 3,00 SEK (2,50).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 266 MSEK (94).


Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början

 • Covid-19-pandemin påverkade verksamheten på olika sätt under det första halvåret. Försäljningen av personlig skyddsutrustning ökade och byggrelaterad försäljning stärktes. Industrirelaterad försäljning påverkades negativt med successiv återhämtning från slutet av det första kvartalet. Det är svårt att bedöma hur stor påverkan blir och hur länge effekterna består.
 • Charlotte Hansson valdes till ny styrelseledamot vid årsstämman den 26 augusti 2020.


VD:s kommentarer

Bergman & Beving utvecklades väl även under det andra kvartalet och koncernen nådde sitt hittills högsta kvartalsresultat som fristående bolag med positiva bidrag från samtliga divisioner. Omsättningen i lokal valuta ökade med 8 procent varav 4 procent organiskt. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 25 procent till 66 MSEK och rörelsemarginalen stärktes till 6,5 procent. Verksamheten visade styrka genom att leverera ett kassaflöde om 133 MSEK.

Efterfrågan från industrikunder återhämtade sig gradvis under perioden i takt med lättnader i restriktioner, även om återhämtningstakten varierade mellan geografier. Efterfrågan från byggkunder var fortsatt god liksom efterfrågan på personlig skyddsutrustning. Samtidigt påverkades resultatet av negativa valutaeffekter, främst relaterade till en svagare norsk krona.

Koncernen levererade organisk tillväxt för tredje kvartalet i följd. Implementeringen av de vunna kundavtalen, som fördröjts av pandemin, pågår nu för fullt. Genomförda omstruktureringar i verksamheten gav god effekt och vi har nu en bättre balans mellan intäkter och kostnader. Decentraliseringen med fokus på de ingående resultatenheterna fortsatte och våra olika bolag har löpande vidtagit olika åtgärder som adresserar deras unika situation. Det är i sammanhanget tillfredsställande att divisionerna genomgående förbättrade sina rörelseresultat och stärkte sina rörelsemarginaler. Building Materials och Workplace Safety har haft ett framgångsrikt första halvår med hög organisk tillväxt och god resultatutveckling. Det är glädjande att Tools & Consumables vände utvecklingen efter första kvartalet och åter förbättrade sitt resultat trots en svagare efterfrågan. Mot bakgrund av de speciella marknadsförutsättningarna var koncernens utveckling sammantaget positiv även om vi inte nådde upp till den långsiktiga lönsamhetsnivå vi strävar efter. Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla medarbetare för deras engagemang och goda insatser i dessa turbulenta tider.

Vårt långsiktiga fokus med satsningar på försäljning och marknadsföring av våra starka produkter och varumärken kvarstod och vi har flyttat fram våra positioner även under rådande marknadsläge. Förvärv är fortsatt en viktig del av vår strategi för tillväxt och det är glädjande att de nyförvärvade bolagen bidrog positivt till resultatutvecklingen. Vårt kassaflöde och starka finansiella ställning ger oss fortsatt möjlighet att agera framåtriktat och vår avsikt är att genomföra fler värdeskapande förvärv framöver.

Stockholm i oktober 2020

Pontus Boman

VD och koncernchefFör ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD och koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 07:45 CET.Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag cirka 20 varumärken, cirka 1000 anställda och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm.
Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet