Bergman & Beving AB: Delårsrapport 1 april - 31 december 2017

09.02.2018

Pressrelease

Delårsrapport 1 april - 31 december 2017

Tredje kvartalet (1 oktober - 31 december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 954 MSEK (970).
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 55 MSEK (52) vilket motsvarar en EBITA-marginal om 5,8 procent (5,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 53 MSEK (51) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,6 procent (5,3).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 41 MSEK (39).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,50 SEK (1,35).

Nio månader (1 april - 31 december 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 873 MSEK (2 866).
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 171 MSEK (214) vilket motsvarar en EBITA-marginal om 6,0 procent (7,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 165 MSEK (213) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,7 procent (7,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 118 MSEK (159).
 • Resultat per aktie uppgick till 4,20 SEK (5,60).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet R/RK uppgick till 20 procent (27) för rullande 12 månader.

Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början

 • Särnotering av Momentum Group på Nasdaq Stockholm den 21 juni 2017.
 • Bolaget har bytt namn från B&B TOOLS AB till Bergman & Beving AB.
 • Pontus Boman har utsetts till ny VD och koncernchef.
 • Två förvärv vilka stärker koncernens marknadsposition och bidrar med en årsomsättning om cirka 225 MSEK.

VDs kommentarer

Utveckling i rätt riktning

Under det tredje kvartalet fortgick vår inriktning med ökat fokus på våra ledande varumärken och resultatet stärktes mot föregående år. Totalt sett fortsatte även andelen egna varumärken att stiga. Insatserna inom försäljning och marknadsföring av våra ledande varumärken har mottagits positivt på marknaden och vi har tecknat avtal med flera nya kedjekunder i Norden. Vi rör oss åt rätt håll men vår ambition är att öka lönsamheten i snabbare takt och vi startade därför ytterligare effektiviseringsåtgärder under kvartalet.

Vi upplevde varierande signaler från huvudmarknaderna där efterfrågan från industrikunder i Norden var fortsatt god samtidigt som det rådde viss osäkerhet på den nordiska byggmarknaden. Våra byggrelaterade kunder hade en avvaktande hållning och agerade med försiktighet i sina inköp inför kalenderårsskiftet. Vi bibehåller dock våra marknadsandelar och vår starka position och gör bedömningen att den underliggande byggmarknaden är fortsatt stabil om än med en lägre tillväxttakt än tidigare. Försäljningen till TOOLS-kedjan minskade planenligt efter genomförd omläggning av leverantörsavtal för handelsvaror som tidigare genomfakturerades via Bergman & Beving. Försäljningen till övriga industrirelaterade kunder utvecklades positivt.

Workplace Safety visade en stark utveckling och levererade en EBITA-marginal över tio procent vilket var den högsta någonsin för divisionen. Divisionen innehåller nu flera fokuserade enheter och lanserade även en helt ny e-handelsplattform under kvartalet. Lanseringar inom övriga verksamheter fortgår fram till sommaren. Omstruktureringen inom Tools & Consumables genererade positivt resultat och outsourcingen av dotterbolaget Lunas logistik fortsatte enligt plan. Den nya lösningen förväntas vara på plats under nästkommande kvartal. Building Materials påverkades negativt av dämpad efterfrågan från sina byggrelaterade kunder. Genomförandet av koncernens tidigare initierade strukturåtgärder har gått enligt plan och gett positiv effekt. Dessa åtgärder kombinerat med nyligen startade effektiviseringsinitiativ förväntas ge lönsamhetseffekter främst under nästa räkenskapsår.

Återköp och förvärv

Under kvartalet återköptes aktier för 88 MSEK och vi innehar nu totalt 1,4 miljoner aktier varav cirka en tredjedel åtgår för att täcka två utestående optionsprogram. Styrelsen utvärderar löpande återköp för att optimera vår kapitalstruktur. Samtidigt arbetar vi aktivt med vår förvärvsstrategi och ser goda möjligheter till ytterligare affärer, inte minst med tanke på vårt goda kassaflöde och starka finansiella ställning.

Stockholm i februari 2018

Pontus Boman

VD & koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Informationen i denna rapport är sådan som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 kl. 07:45 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bergman_Beving_Q3_17_18_sve

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bergman & Beving AB via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet