Bergman & Beving AB: Delårsrapport 1 april - 31 december 2018

08.02.2019

Pressrelease

Delårsrapport 1 april - 31 december 2018

Tredje kvartalet (1 oktober - 31 december 2018)
 • Nettoomsättningen uppgick till 994 MSEK (954).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 16 procent och uppgick till 64 MSEK (55) vilket motsvarar en EBITA-marginal om 6,4 procent (5,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 61 MSEK (53) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,1 procent (5,6).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 45 MSEK (41).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,65 SEK (1,50).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 110 MSEK (118).
Nio månader (1 april - 31 december 2018)
 • Nettoomsättningen uppgick till 2 950 MSEK (2 873).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 12 procent och uppgick till 192 MSEK (171) vilket motsvarar en EBITA-marginal om 6,5 procent (6,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 182 MSEK (165) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,2 procent (5,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 131 MSEK (118).
 • Resultat per aktie uppgick till 4,85 SEK (4,20).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet R/RK uppgick till 22 procent (20) för rullande 12 månader.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 299 MSEK (130).
Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början
 • Tre förvärv har genomförts med en total årsomsättning om cirka 90 MSEK.
 • Johan Sjö valdes till ny styrelseordförande vid årsstämman den 23 augusti 2018.
 • Enligt beslut på Bergman & Bevings årsstämma den 23 augusti 2018 har antalet utestående B-aktier minskats med 1 000 000.

VDs kommentarer

God resultattillväxt under det tredje kvartalet

Den positiva utvecklingen av koncernen fortsatte under det tredje kvartalet. Resultatet ökade med 16 procent och rörelsemarginalen stärktes. Omsättningen av våra egna produkter fortsatte att öka och satsningarna för att bredda kundbasen började ge effekt.

Vi upplevde totalt sett stabil efterfrågan på våra huvudmarknader i Norden utan större påverkan från ett osäkert marknadsläge. Likt tidigare utvecklades efterfrågan på den norska marknaden positivt. Vi upplevde även begynnande signaler om ökande efterfrågan från den svenska renoveringsmarknaden. Detta är positivt då det bidrar till stärkt efterfrågan från våra kunder som generellt sett har en betydligt högre exponering mot detta segment än mot nybyggnation av bostäder.

Det är glädjande att divisionen Building Materials ökade sin försäljning och befäste sin ledande marknadsposition i Norden samtidigt som vi gjorde framsteg i vår ambition att växa affären geografiskt. Försäljningen för divisionen Workplace Safety utvecklades positivt med temporär negativ marginalpåverkan till följd av kostnader i samband med införandet av nyvunna kundavtal och riktade tillväxtsatsningar för våra starka varumärken. Den pågående omställningen inom divisionen Tools & Consumables hade fortsatt positiv effekt i kvartalet och resultatet stärktes. Vi är ännu inte nöjda med resultatnivån i dotterbolaget Luna och arbetet för att förbättra lönsamheten ytterligare fortsätter.

Förvärv

Förvärv är alltjämt en viktig del av vår strategi för tillväxt. Under kvartalet genomfördes ett mindre förvärv som kompletterar befintlig position inom nischen vägning. Vi fortsätter aktivt att söka efter lämpliga tillskott till koncernen och ser goda möjligheter att förvärva attraktiva bolag framöver, inte minst med tanke på vår starka finansiella ställning.

Stockholm i februari 2019

Pontus Boman

VD & koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 08 februari 2019 kl. 7:45 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bergman_Beving_Q3_18_19_sve

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bergman & Beving AB via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet