Bergman & Beving AB: Delårsrapport 1 april - 31 december 2019

07.02.2020

Pressmeddelande

Delårsrapport 1 april - 31 december 2019

Tredje kvartalet (1 oktober - 31 december 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 976 MSEK (994).
 • Resultatet (EBITA) uppgick till 37 MSEK (64) vilket motsvarade en EBITA-marginal om 3,8 procent (6,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 18 MSEK (45).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (1,65).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 151 MSEK (110).

         

Nio månader (1 april - 31 december 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 970 MSEK (2 950).
 • Resultatet (EBITA) uppgick till 151 MSEK (192) vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,1 procent (6,5).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 86 MSEK (131).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,20 SEK (4,85).
 • Avkastningen på rörelsekapitalet R/RK uppgick till 17 procent (22).

         

Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början

 • Fem förvärv, varav ett efter periodens utgång, har genomförts med en total årsomsättning om cirka 270 MSEK.
 • Samarbete inleddes med Sundström Safety AB genom samägt bolag med Bergman & Beving som majoritetsägare.
 • Jörgen Wigh valdes till ny styrelseordförande vid årsstämman den 26 augusti 2019. Fredrik Börjesson och Alexander Wennergren Helm valdes till nya styrelseledamöter.


VDs kommentarer

Vi upplevde en svagare efterfrågan från våra huvudmarknader under perioden som påverkades negativt av en mild vinter kombinerat med att kunderna drog ner på sina lager och var betydligt mer försiktiga i sina inköp. Den lägre affärsvolymen i kombination med omstruktureringskostnader påverkade rörelseresultatet negativt. 

Vårt långsiktiga fokus med satsningar på försäljning och marknadsföring av våra starka varumärken gav resultat och andelen försäljning av egna produkter ökade till 65 procent. Vi hade även framgång i insatserna för att bredda kundbasen och tecknade flera nya kontrakt under perioden.

Våra åtgärder för att motverka effekter från kronförsvagning och råmaterialpriser har haft önskad effekt och bruttomarginalen stärktes jämfört med de senaste två kvartalen och var tillbaka på föregående års nivå. Parallellt med satsningar för tillväxt fortsatte våra effektiviseringsåtgärder enlig plan. För att anpassa verksamheten till rådande marknadsläge utökades åtgärdsprogrammet till 100 MSEK. Kostnader för genomförda åtgärder påverkade resultatet i kvartalet negativt med cirka 16 MSEK. Rörelsekapitalet minskade och kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes i perioden.

Vi fortsatte även våra mer framåtriktade satsningar på innovation, geografisk expansion och digitalisering. Under kvartalet lanserades flera nya produktkoncept inom satsningsområdet personlig skyddsutrustning. Fireseal etablerade säljbolag på den intressanta amerikanska marknaden för att stärka sin lokala närvaro. Vi arbetar hårt för att utveckla våra bolag och för att öka vår effektivitet i en mer decentraliserad struktur. På sikt skapar detta förutsättningar att nå våra finansiella mål även om lönsamheten i nuläget ligger långt under vår långsiktiga ambition. Vi kommer att bibehålla högt fokus på försäljning med prioritering av våra starka varumärken och insatser för förbättrad lönsamhet.
  
Förvärv är fortsatt en viktig del av vår strategi för tillväxt och efter kvartalets utgång förvärvades VIP Safety. Bolaget har sitt säte i Benelux och har en årlig omsättning om cirka 40 MSEK, med god lönsamhet. Förvärvet är en del av vår plan för geografisk expansion av våra starka varumärken i regionen.


Stockholm i februari 2020


Pontus Boman
VD & koncernchefFör ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020 kl. 7:45 CET.


Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag runt 20 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 4 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet