Bergman & Beving AB: Delårsrapport 1 april – 31 december 2020

05.02.2021

Pressmeddelande

Delårsrapport 1 april – 31 december 2020

Tredje kvartalet (1 oktober 31 december 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 086 MSEK (976).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 84 procent till 68 MSEK (37) och EBITA-marginalen stärktes till 6,3 procent (3,8).
 • Resultatet efter skatt ökade med 139 procent till 43 MSEK (18) och resultatet per aktie ökade till 1,60 SEK (0,65).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 142 MSEK (151).

Nio månader (1 april 31 december 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 3 196 MSEK (2 970).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 31 procent till 198 MSEK (151) och EBITA-marginalen stärktes till 6,2 procent (5,1).
 • Resultatet efter skatt ökade med 43 procent till 123 MSEK (86) och resultatet per aktie ökade till 4,60 SEK (3,20).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 408 MSEK (245).

Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början

 • Covid-19-pandemin påverkade verksamheten på olika sätt och efterfrågan har varierat mellan olika segment och geografier. Efterfrågan på personlig skyddsutrustning var god, liksom efterfrågan från byggkunder. Återhämtningen av efterfrågan från industrikunder fortsatte under kvartalet. Det är svårt att förutsäga hur efterfrågan kommer att utveckla sig framöver.
 • Fyra förvärv, varav två efter periodens utgång, genomfördes med en total årsomsättning om cirka 90 MSEK.
 • Alexander Wennergren Helm lämnade sitt uppdrag som styrelseledamot.
 • Charlotte Hansson valdes till ny styrelseledamot vid årsstämman den 26 augusti 2020.

VD:s kommentarer

Bergman & Beving fortsatte den positiva utvecklingen vilket resulterade i ett väsentligt starkare kvartal med god tillväxt och förbättrat resultat jämfört med för ett år sedan. Omsättningen i lokal valuta ökade med 15 procent varav 12 procent organiskt vilket var en högre ökningstakt jämfört med tidigare under året. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 84 procent till 68 MSEK och rörelsemarginalen stärktes till 6,3 procent. Verksamheten levererade även ett stabilt kassaflöde. 

Sedan pandemins utbrott har efterfrågan varierat påtagligt mellan olika segment och geografier. Sammantaget var efterfrågan på en högre nivå än föregående år och flera av våra enheter har stärkt sina positioner på marknaden. Efterfrågan på personlig skyddsutrustning var god, liksom efterfrågan från byggkunder. Den återhämtning i efterfrågan från industrikunder som noterades under början av hösten fortsatte under kvartalet. Vi har ännu inte sett effekterna av pandemins andra våg och det är svårt att förutsäga hur efterfrågan kommer att utvecklas framöver. 

Divisionen Workplace Safety levererade ett starkt kvartal med god resultatutveckling. Förbättringen drevs främst av de största enheterna, Skydda och Guide, men också av förbättrad lönsamhet i de mindre enheterna. Även divisionen Building Materials förbättrade sitt resultat tack vare god försäljningsutveckling och kostnadskontroll. Ett glädjande exempel är utvecklingen inom ESSVE Industry där tidigare omstrukturering givit god effekt. Divisionen Tools & Consumables återhämtade sig med stadig resultatförbättring jämfört med tidigare perioder under året. 

Våra förvärv bidrog till den positiva resultatutvecklingen under kvartalet och hittills under året. I kraft av vårt goda kassaflöde och vår starka balansräkning trappade vi upp vårt förvärvsarbete och genomförde fyra intressanta förvärv. Avsikten är att genomföra fler värdeskapande förvärv framöver och vi för löpande diskussioner med flera intressanta företag. 

Trots de osäkra marknadsförutsättningarna och negativ valutapåverkan har koncernen ökat sitt resultat. Det är glädjande och en effekt av kontinuerligt förbättringsarbete ute i våra olika enheter. Potentialen är stor i alla divisioner och vi har mycket kvar att förbättra. Ett prioriterat fokusområde är att öka vårt värdeskapande och därigenom stärka våra marginaler. Vi arbetar vidare i vår decentraliserade struktur med tydliga målsättningar och åtgärder per bolag. Enheterna arbetar löpande med förbättringar för att stärka sin konkurrenskraft och tillvarata tillväxtmöjligheter, såväl organiskt som via förvärv. Sammantaget ger det mig stor tillförsikt inför framtiden. 

Stockholm i februari 2021 

Pontus Boman

VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD och koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 klockan 07:45 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag cirka 20 varumärken, cirka 1000 anställda och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet