Bergman & Beving AB: Delårsrapport 3 månader - 1 april-30 juni 2017

20.07.2017

Pressrelease

Delårsrapport 3 månader - 1 april-30 juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 017 MSEK (1 012).
 • EBITA uppgick till 56 MSEK (80).
 • Rörelseresultatet uppgick till 54 MSEK (80) och rörelsemarginalen till 5,3 procent (7,9), inklusive jämförelsestörande poster om +2 MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 37 MSEK (60).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,30 SEK (2,15).
 • På grund av att balansräkningen historiskt inkluderar Momentum Group är kassaflödes- och avkastningsmått inte representativa för att bedöma den kvarvarande verksamheten.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 42 MSEK (147), motsvarande ett kassaflöde per aktie om 10,70 SEK för den senaste 12-månadersperioden (14,45 vid årets ingång).
 • Avkastning på eget kapital för den senast 12-månadersperioden uppgick till 7 procent (7).
 • Operativ nettolåneskuld uppgick till 201 MSEK (105) och soliditeten vid rapportperiodens utgång var 47 procent (53).
 • Särnotering av rörelsesegmentet Momentum Group på Nasdaq Stockholm 21 juni 2017.
 • Bolaget har bytt namn från B&B TOOLS AB till Bergman & Beving AB.
 • Pontus Boman har utsetts till ny VD och koncernchef.
 • Två förvärv sedan verksamhetsårets början, varav ett efter perioden, stärker koncernens position och bidrar med en årsomsättning om cirka 225 MSEK.
 • Bergman & Bevings årsstämma 2017 hålls den 24 augusti 2017.
  Kallelse till årsstämman offentliggörs den 21 juli 2017, inklusive förslag till dagordning samt valberedningens och styrelsens förslag till beslut. Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 SEK (5,00) per aktie.

VDs KOMMENTARER

Verksamhetsårets första kvartal var mycket innehållsrikt, med utdelningen av Momentum Group till aktieägarna som en viktig händelse. Utdelningen av rörelsesegmentet skapar ett tydligare fokus på koncernens ledande varumärken och ger oss bättre förutsättningar för framtida utveckling.

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 017 MSEK (1 012). Förvärvade enheter har bidragit enligt plan. För jämförbara enheter innebär det dock en minskning med 9 procent. Efterfrågan har påverkats av många helgdagar samtidigt som omsättningen påverkades av minskad försäljning till TOOLS-kedjan där vi har genomfört en planerad omläggning av leverantörsavtal för handelsvaror som tidigare genomfakturerats via Bergman & Beving.

EBITA för kvartalet uppgick till 56 MSEK (80). Rörelsesegmentet Building Materials, innehållande ESSVE och Fireseal, har haft en god utveckling under kvartalet och uppvisar såväl stärkt rörelseresultat som rörelsemarginal. En upplösning av tidigare reserverad internvinst på försäljning till Momentum Group har haft positiv effekt på periodens resultat. Bergman & Bevings totala resultat har dock påverkats negativt av kraftfulla insatser i samband med den pågående omställningen av koncernen och en större omstruktureringsreserv har avsatts för detta ändamål.

Strukturåtgärderna innefattar såväl investeringar i resurser för tillväxt som anpassning till nya marknadsförutsättningar med nedläggning av olönsamma sortiment, organisationsförändringar och avsättning för outnyttjade lokalytor. Flera åtgärder är fokuserade på dotterbolaget Luna och innefattar bland annat en outsourcing av bolagets logistik till automatiserad lösning för både förbättrad effektivitet och kvalitet. Åtgärderna ger koncernen förutsättningar till en ökad rörelsemarginal för framtiden.

I april förvärvades Arbesko, nordens ledande varumärke för skydds- och arbetsskor och i juli förvärvades UVECO som är specialist på plåtbearbetning och marknadsför ett komplett sortiment av verktyg till den intressanta nischen bygg- och ventilationsplåtslagare. Sammantaget bidrar dessa två förvärv med en årsomsättning om cirka 225 MSEK.

Genomförda rationaliseringar i kombination med ett tydligt decentraliserat affärsansvar och ett ökat fokus på våra starka varumärken, utgör en god grund för lönsam tillväxt och framgångsrik utveckling av våra olika verksamheter.

Stockholm i juli 2017

Pontus Boman
VD & koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Informationen i denna rapport är sådan som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 07:45 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bergman_Beving Q1_17_18_sve

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bergman & Beving AB via Globenewswire

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet