Bergman & Beving AB: Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 24 augusti 2017

21.07.2017

Pressrelease

Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 24 augusti 2017

Aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ), org. nr. 556034-8590, kallas härmed till årsstämma den 24 augusti 2017, kl 16.30 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15:45.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 18 augusti 2017
 • dels anmäla sig via länk på bolagets hemsida, per post under adress: Bergman & Beving Aktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08- 402 90 66 (09.00-16.00).
 • Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), telefonnummer (dagtid), registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två). Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för årsstämman 2017.

  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 18 augusti 2017.

  Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar, uppvisas i original före stämmans start. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen i samband med anmälan.

  Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com senast den 21 juli 2017.

  FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1.                Stämman öppnas.

  2.                Val av ordförande vid stämman.

  3.                Upprättande och godkännande av röstlängd.

  4.                Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

  5.                Val av en eller två justeringsmän.

  6.                Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  7.                Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse av bolagets revisor.

  8.                Verkställande direktörens anförande.

  9.                Beslut
              a)    om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
              b)    om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
              c)    om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

  10.              Redogörelse för valberedningens arbete.

  11.              Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

  12.              Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

  13.              Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

  14.              Val av revisor.

  15.              Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställnings-villkor för verkställande direktören och andra personer i företagsledningen.

  16.              Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2017 års Aktierelaterade incitamentsprogram").

  17.              Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

  18.              Stämmans avslutande.

  VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 11-14 ENLIGT OVAN

  Vid årsstämman den 25 augusti 2016 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse fyra ledamöter att, jämte styrelseordföranden, utgöra valberedning inför kommande styrelseval. I enlighet härmed utsågs, som meddelades i bolagets delårsrapport som publicerades den 8 februari 2017, följande personer till ledamöter i valberedningen: Anders Börjesson (valberedningens ordförande), Marianne Flink (representant för Swedbank Robur fonder), Tom Hedelius, Håkan Sandberg (representant för Handelsbankens Pensionskassa) samt Per Trygg (representant för SEB Fonder).

  Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 45 procent av totalt antal röster, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 24 augusti 2017 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

  Punkt 2      Val av ordförande vid stämman

  Styrelsens ordförande Anders Börjesson.

  Punkt 11    Bestämmande av antalet styrelseledamöter

  Sex ordinarie ledamöter.

  Punkt 12    Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

  Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 820 000 SEK (fg år 1 820 000 SEK) att fördelas enligt följande:

  Styrelsens ordförande: 520 000 SEK (fg år 520 000 SEK)
  Övriga ledamöter: 260 000 SEK per ledamot (fg år 260 000 SEK)

  Förslaget innebär oförändrade arvoden per ledamot jämfört med föregående år.

  För utskottsarbete ska följande tilläggsarvoden utgå:
  Ersättningsutskott - 50 000 SEK per utskottsledamot (2 personer).
  Revisionsutskott - 50 000 SEK till ordförande.

  Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bergman & Beving AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget svenskt helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet genom helägt bolag eller enskild näringsverksamhet ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

  Revisionsarvode ska, liksom tidigare, utgå enligt godkänd räkning.

  Punkt 13    Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

  Omval av nuvarande styrelseledamöter Roger Bergqvist, Anders Börjesson, Henrik Hedelius, Malin Nordesjö, Johan Sjö och Louise Undén.

  Omval av Anders Börjesson som styrelseordförande.

  En presentation av styrelsens ledamöter återfinns på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com.

  Punkt 14    Val av registrerat revisionsbolag

  Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer för tiden till och med årsstämman 2018.

  STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 9 OCH 15-17 ENLIGT OVAN

  Punkt 9 b   Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

  Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel disponeras så att 141 MSEK (140) delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, 1 938 MSEK (1 928), balanseras i ny räkning.

  Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 5,00 kronor (5,00) per aktie och att den 28 augusti 2017 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.
  Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 31 augusti 2017 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

  Punkt 15    Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i företagsledningen

  Styrelsen eftersträvar ett belöningssystem för verkställande direktören och övriga personer i koncernens ledningsgrupp ("företagsledningen") som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. I syfte att skapa kontinuitet överensstämmer styrelsens förslag enligt nedan i allt väsentligt med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan Bergman & Beving-koncernen och respektive befattningshavare.
  Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för företagsledningen fastställs.

  Styrelsens förslag till riktlinjer

  Det är för styrelsen centralt att bolaget ska kunna rekrytera, långsiktigt motivera och behålla kompetenta medarbetare som på både kort och lång sikt skapar aktieägarvärde. För att uppnå detta är det viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor. Bolagets ersättningsnivåer och ersättningsstrukturer för företagsledningen ska vara marknads-mässiga. Det totala ersättningspaketet för berörda individer ska utgöra en avvägd blandning av: fast lön, rörlig lönedel, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Rörlig lönedel och långsiktiga incitamentsprogram ska i huvudsak vara relaterade till koncernens resultat- och värdeutveckling.

  • Den fasta lönen ska vara marknadsanpassad och baseras på ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen.
  • Den rörliga lönedelen ska stå i relation till den fasta lönen och utgår som en funktion av koncernens resultat.
  • Personer i företagsledningen ska omfattas av långsiktigt incitamentsprogram ("LTI-program").
  • Pensionsförmåner ska bestå av antingen en förmånsbaserad pensionsplan eller en premiebestämd pensionsplan, varvid det årliga premiebeloppet bestäms som en funktion av fast lön och rörlig lönedel samt ålder. Vissa individuella anpassningar förekommer. Pensionsålder för företagsledningen är för närvarande 65 år.
  • Övriga förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.
  • Vid uppsägning av anställning från verkställande direktörens sida eller från annan person i företagsledningen gäller en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning av anställning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om maximalt 12 månader. Avgångsvederlag kan uppgå till maximalt 12 månadslöner.

             
  Styrelsen äger, om den finner särskilda skäl för det, rätt att frångå ovanstående riktlinjer i enskilda fall.

  Avsikten är att dessa riktlinjer ska gälla avtal för verkställande direktören och andra personer i företagsledningen som ingås under 2017/2018.

  Punkt 16    Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2017 års Aktierelaterade incitamentsprogram").

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, 2017 års Aktierelaterade Incitamentsprogram ("Programmet"). Programmet, som föreslås omfatta totalt 10 ledningspersoner i Bergman & Beving-koncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Bergman & Beving AB (publ) ("Bolaget") återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention på erlagd premie för optionerna.

  Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 160 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar). Styrelsens förslag innebär slutligen att årsstämman godkänner att aktier av serie B som Bolaget förvärvat enligt tidigare bemyndiganden även får överlåtas i syfte att säkra leverans av aktier enligt det föreslagna Programmet.

  Bolaget innehar för närvarande totalt 171 000 aktier av serie B i Bolaget.

  Förslaget har beretts av Bolagets ersättningsutskott i samråd med Bolagets styrelse. Beslutet att föreslå Programmet för årsstämman har fattats av styrelsen. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Programmet.

  Programmet har följande huvudsakliga villkor:

 • Antalet köpoptioner att utgivas ska vara högst 160 000, motsvarande cirka 0,6 procent av totala antalet aktier och cirka 0,4 procent av totala antalet röster i Bolaget (av Bolaget innehavda aktier av serie B medräknade). Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den 14 september 2020 till och med den 11 juni 2021. Förvärv av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) (eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning).
 • Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 25 augusti 2017 till och med den 7 september 2017. ("Förvärvspris").
 • Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma koncernens företagsledning och ytterligare 3 ledningspersoner i Bergman & Beving-koncernen vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. VD ska erbjudas högst 30 000 köpoptioner, fyra personer ska erbjudas högst 20 000 köpoptioner samt övriga högst 10 000 köpoptioner.
 • Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner.
 • Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges i punkt c) och d) ovan.
 • Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 11 september 2017.
 • Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes modellen. Mätperioden för beräkningen av optionspremien ska baseras på det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktie av serie B i Bolaget på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 25 augusti 2017 till och med den 7 september 2017. Beräkningen ska utföras av Nordea Bank AB (publ).
 • Baserat på en kurs för Bolagets aktie om 120 SEK, samt på övriga marknads-förhållanden som rådde per den 11 juli 2017 och styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2016/2017, har värdet per option av ovan nämnda värderingsinstitut uppskattats till 9,60 SEK, vilket ger ett totalt värde för samtliga optioner om cirka 1,5 MSEK.
 • Utgivande av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av Programmet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.
 • Köpoptionerna är fritt överlåtbara.
 • Antal aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt lösenkursen, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.
 • I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet ska en subvention i form av en kontantersättning betalas ut till optionsinnehavaren motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker under september 2019 under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att köpoptionerna som förvärvats från Bolaget ej avyttrats före denna tidpunkt.
 • Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Programmet.
 • Fullständiga optionsvillkor framgår av Bilaga 1 på Bolagets hemsida www.bergmanbeving.com.
 • Kostnaderna för Programmet utgörs av den under september 2019 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 1,5 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsättningarna den 11 juli 2017). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 1,5 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna, varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

  Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av Programmet är att ledningspersoner inom Bergman & Beving-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och Bolagets aktieägare. Avsikten med Programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i Bergman & Beving. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Bergman & Beving-koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningspersonernas intressen. De ledningspersoner som omfattas av programmet är den grupp som, i en i övrigt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samverkan och effektiviseringar. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på
  Bergman & Beving-koncernens fortsatta utveckling och att Programmet är till fördel för både aktieägarna och Bolaget.

  Bolaget har sedan tidigare ett aktierelaterat incitamentsprogram, "2014 års Aktierelaterade Incitamentsprogram" I 2014 års program förvärvade 12 ledningspersoner sammanlagt 169 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 176,50 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 11 september 2017 till och med 8 juni 2018. Vid fullt utnyttjande av dessa 169 000 köpoptioner ökar antalet utestående B-aktier med 169 000 aktier. Även dessa 169 000 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget. Antalet optioner och lösenkursen är föremål för omräkning på grund av utdelningen av Momentum Group.

  Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens ovanstående förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

  Punkt 17    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

  Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

  Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

  Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtaganden i det aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman 2014 samt det aktierelaterade incitamentsprogram som föreslås enligt punkt 16 ovan.

  För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

  AKTIER OCH RÖSTER

  Bolaget har totalt utgivit 28 436 416 aktier, av vilka 1 063 780 är aktier av serie A och 27 372 636 är aktier av serie B, varav bolaget innehar 171 000 aktier. Det totala antalet röster, efter avdrag av de aktier bolaget innehar, är 37 839 436. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

  AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

  Enligt 7 kap. 32 § och 57§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

  HANDLINGAR

  Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9b (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen), 15 (inklusive revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt ersättningsutskottets utvärdering av tillämpningen av de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare), 16 Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner och 17 (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen) i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com från och med den 21 juli 2017 samt kommer att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Valberedningens förslag och motiverade yttranden finns tillgängligt på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com från och med den 21 juli 2017.

  Stockholm i juli 2017

  STYRELSEN

  KONTAKTINFORMATION
  Peter Schön, CFO, Bergman & Beving AB, telefon 070 339 89 99

  Denna information är sådan som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 08:00 CET.

  Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

  20170721 _PR_kallelse till årsstämma 2017_Sv

  --
  This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Bergman & Beving AB via Globenewswire

  Förvärv

  Förvärv

  Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

  Läs mer

  Förvärv

  Om oss

  Om oss

  Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

  Läs mer

  Om oss

  Hållbarhet

  Hållbarhet

  Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

  Läs mer

  Hållbarhet