Bergman & Beving AB: Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 26 augusti 2019

16.07.2019

Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 26 augusti 2019

Aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ), org. nr. 556034-8590, kallas härmed till årsstämma den 26 augusti 2019, kl 14:00 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13:15.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 20 augusti 2019
 2. dels senast 20 augusti 2019 anmäla sig via länk på bolagets hemsida, per post under adress: Bergman & Beving Aktiebolag, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 90 66 (09:00-16:00). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer (dagtid), registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två).

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: https://www.bergmanbeving.com/site-services/integritetspolicy.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 20 augusti 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren/banken härom.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar, uppvisas i original före stämmans start. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen i samband med anmälan.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com senast den 5 augusti 2019.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse av bolagets revisor.
 8. Verkställande direktörens anförande.
 9. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Redogörelse för valberedningens arbete.
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
 14. Val av revisor.
 15. Beslut om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag.
 16. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i företagsledningen.
 17. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner (”2019 års Aktierelaterade incitamentsprogram”)
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
 19. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 11-15 ENLIGT OVAN

Vid årsstämman den 23 augusti 2018 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse fyra ledamöter att, jämte styrelseordföranden, utgöra valberedning inför kommande styrelseval. I enlighet härmed utsågs, som meddelades i bolagets delårsrapport som publicerades den 7 februari 2019, följande personer till ledamöter i valberedningen: styrelseordförande Johan Sjö, Anders Börjesson (valberedningens ordförande), Caroline Sjösten (utsedd av Swedbank Robur fonder), Tom Hedelius, samt Per Trygg (utsedd av SEB Fonder).

Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 45 procent av totalt antal röster, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 26 augusti 2019 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

Punkt 2       Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Börjesson väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 11     Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

Punkt 12     Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 975 000 SEK (fg år 1 975 000 SEK) att fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 600 000 SEK (fg år 600 000 SEK)

Övriga ledamöter: 275 000 SEK per ledamot (fg år 275 000 SEK)

För utskottsarbete ska följande tilläggsarvoden utgå:

Ersättningsutskott – 50 000 SEK (fg år 50 000 SEK) per utskottsledamot (2 personer).

Revisionsutskott – 50 000 SEK (fg år 50 000 SEK) till ordförande.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bergman & Beving AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget svenskt helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet genom helägt bolag eller enskild näringsverksamhet ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Revisionsarvode ska, liksom tidigare, utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13     Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Henrik Hedelius, Malin Nordesjö, och Louise Undén samt nyval av Fredrik Börjesson, Alexander Wennergren Helm och Jörgen Wigh.

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Jörgen Wigh.

Fredrik Börjesson är född 1978. Fredrik är Civilekonom och är idag bland annat VD för Tisenhult-gruppen AB och styrelseledamot i Lagercrantz Group AB. Fredrik har tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom Tisenhult-gruppen.

Alexander Wennergren Helm är född 1974 och innehar två MSc i industriell ekonomi och finansiell ekonomi. Alexander är idag VD och Koncernchef för Aleris Group AB. Alexander har tidigare erfarenhet som VD och koncernchef för Hultafors Group AB, VD för Ernström Handel och Industri AB, EVP Husqvarna Construction Products, Investment Manager på Bure Equity samt diverse styrelseuppdrag.

Jörgen Wigh är född 1965. Jörgen Wigh är Civilekonom och är idag bland annat VD för Lagercrantz Group AB och styrelseledamot i Lagercrantz Group. Jörgen Wigh har tidigare erfarenhet som Vice VD i Bergman & Beving, grundare av PriceGain, Managementkonsult på McKinsey & Co samt Investment Manager på Spira Invest.

En presentation av styrelsens nuvarande ledamöter återfinns på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com.

Punkt 14     Val av registrerat revisionsbolag

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden till och med årsstämman 2020. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 15     Beslut om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslår att valberedningen intill dess ny valberedning är utsedd skall bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse fyra ledamöter att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Urvalet av aktieägare att kontakta skall göras baserat på aktieägarförteckning per respektive kalenderårsskifte. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Information om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag samt valberedningens aktuella sammansättning skall hållas tillgänglig på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com.

Valberedningen skall utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämma ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag, förslag till styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna, revisionsarvode samt, i förekommande fall, föreslå ändring av principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelse till årsstämma samt på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com i samband därmed. Valberedningen skall på årsstämma lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande om så begärs av den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna och som då äga rätt att utse sina egna representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Bolaget skall stå kostnaden för gjorda utlägg i samband med valberedningsledamots utvärdering och/eller rekrytering av styrelseledamöter. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från bolaget.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och valberedningens uppdrag skall gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför bolagsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att till årsstämma föreslå ändring av ifrågavarande principer.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 9 OCH 16-18 ENLIGT OVAN

Punkt 9 b    Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel disponeras så att 81 MSEK (68) delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, 1 108 MSEK (1 138), balanseras i ny räkning.

Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor (2,50) per aktie och att den 28 augusti 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 2 september 2019 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Punkt 16     Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i företagsledningen

Styrelsen eftersträvar ett belöningssystem för verkställande direktören och övriga personer i koncernens ledningsgrupp (”företagsledningen”) som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. I syfte att skapa kontinuitet överensstämmer styrelsens förslag enligt nedan i allt väsentligt med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan Bergman & Beving-koncernen och respektive befattningshavare.

Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för företagsledningen fastställs.

Styrelsens förslag till riktlinjer

Det är för styrelsen centralt att bolaget ska kunna rekrytera, långsiktigt motivera och behålla kompetenta medarbetare som på både kort och lång sikt skapar aktieägarvärde. För att uppnå detta är det viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor. Bolagets ersättningsnivåer och ersättningsstrukturer för företagsledningen ska vara marknads-mässiga. Det totala ersättningspaketet för berörda individer ska utgöra en avvägd blandning av: fast lön, rörlig lönedel, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Rörlig lönedel och långsiktiga incitamentsprogram ska i huvudsak vara relaterade till koncernens resultat- och värdeutveckling.

 • Den fasta lönen ska vara marknadsanpassad och baseras på ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen.
 • Den rörliga lönedelen ska stå i relation till den fasta lönen och utgår som en funktion av koncernens resultat.
 • Personer i företagsledningen ska omfattas av långsiktigt incitamentsprogram (”LTI-program”).
 • Pensionsförmåner ska bestå av antingen en förmånsbaserad pensionsplan eller en premiebestämd pensionsplan, varvid det årliga premiebeloppet bestäms som en funktion av fast lön och rörlig lönedel samt ålder. Vissa individuella anpassningar förekommer. Pensionsålder för företagsledningen är för närvarande 65 år.
 • Övriga förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.
 • Vid uppsägning av anställning från verkställande direktörens sida eller från annan person i företagsledningen gäller en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning av anställning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om maximalt 12 månader. Avgångsvederlag kan uppgå till maximalt 12 månadslöner.

Styrelsen äger, om den finner särskilda skäl för det, rätt att frångå ovanstående riktlinjer i enskilda fall.

Avsikten är att dessa riktlinjer ska gälla avtal för verkställande direktören och andra personer i företagsledningen som ingås under 2019/2020.

Punkt 17     Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner (”2019 års Aktierelaterade incitamentsprogram”)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, 2019 års Aktierelaterade Incitamentsprogram (”Programmet”). Programmet, som föreslås omfatta totalt 24 ledningspersoner i Bergman & Beving-koncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Bergman & Beving AB (publ) (”Bolaget”) återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention på erlagd premie för optionerna.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 270 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar). Styrelsens förslag innebär slutligen att årsstämman godkänner att aktier av serie B som Bolaget förvärvat enligt tidigare bemyndiganden även får överlåtas i syfte att säkra leverans av aktier enligt det föreslagna Programmet.

Bolaget innehar för närvarande totalt 426 706 aktier av serie B i Bolaget.

Förslaget har beretts av Bolagets ersättningsutskott i samråd med Bolagets styrelse. Beslutet att föreslå Programmet för årsstämman har fattats av styrelsen. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Programmet.

Programmet har följande huvudsakliga villkor:

 1. Antalet köpoptioner att utgivas ska vara högst 270 000, motsvarande cirka 1 procent av totala antalet aktier och cirka 0,7 procent av totala antalet röster i Bolaget (av Bolaget innehavda aktier av serie B medräknade). Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 9 juni 2023. Förvärv av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) (eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning).

 2. Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 27 augusti 2019 till och med den 9 september 2019. Denna lösenkurs kan komma att omräknas under köpoptionsprogrammets löptid under vissa förutsättningar.

 3. Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma koncernens företagsledning och ytterligare 22 ledningspersoner i Bergman & Beving-koncernen vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. VD ska erbjudas högst 37 000 köpoptioner, fyra personer ska erbjudas högst 25 000 köpoptioner samt övriga högst 7 000 köpoptioner.

 4. Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner.

 5. Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges i punkt c) och d) ovan.

 6. Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 10 september 2019.

 7. Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes modellen. Mätperioden för beräkningen av optionspremien ska baseras på det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktie av serie B i Bolaget på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 27 augusti 2019 till och med den 9 september 2019. Beräkningen ska utföras av Nordea Bank AB (publ).

 8. Baserat på en kurs för Bolagets aktie om 100,00 SEK, samt på övriga marknads-förhållanden som rådde per den 10 juli 2019 och styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2018/2019, har värdet per option av ovan nämnda värderingsinstitut uppskattats till 6,90 SEK, vilket ger ett totalt värde för samtliga optioner om cirka 2 MSEK.

 9. Utgivande av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av Programmet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.

 10. Köpoptionerna är fritt överlåtbara med beaktande av hembudsavtal med bolaget. Hembud av förvärvade köpoptioner ska ske till marknadsvärdet. Bolaget har rätt att återköpa utgivna köpoptioner.

 11. Antal aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt lösenkursen, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.

 12. I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet ska en subvention i form av en kontant bruttolön betalas ut till optionsinnehavaren motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker under september 2021 under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att köpoptionerna som förvärvats från Bolaget ej avyttrats före denna tidpunkt.

 13. Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget under Lösenperioden. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet. Återköp av köpoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) (eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning).

 14. Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Programmet.

 15. Fullständiga optionsvillkor framgår av bilaga på Bolagets hemsida www.bergmanbeving.com.

Kostnaderna för Programmet utgörs i huvudsak av den under september 2021 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention samt administrativa kostnader för anlitande av externa konsulter och leverantörer av administrativa tjänster i samband med utformningen av köpoptionsprogrammet. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 2 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsättningarna den 10 juli 2019). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 2 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna, varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av Programmet är att ledningspersoner inom Bergman & Beving-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och Bolagets aktieägare. Avsikten med Programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i Bergman & Beving. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Bergman & Beving-koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningspersonernas intressen. De ledningspersoner som omfattas av programmet är den grupp som, i en i övrigt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samverkan och effektiviseringar. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på Bergman & Beving-koncernens fortsatta utveckling och att Programmet är till fördel för både aktieägarna och Bolaget.

Bolaget har sedan tidigare två aktierelaterat incitamentsprogram, ”2017 års Aktierelaterade Incitamentsprogram”. I 2017 års program förvärvade 10 ledningspersoner sammanlagt 160 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 118,10 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 14 september 2020 till och med 11 juni 2021. Vid fullt utnyttjande av dessa 160 000 köpoptioner ökar antalet utestående B-aktier med 160 000 aktier. Även dessa 160 000 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget. I 2018 års program förvärvade 16 ledningspersoner sammanlagt 210 000 köpoptioner vilka berättigar till förvärv av lika många aktier av serie B i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 117,90 SEK per aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med den 13 september 2021 till och med 10 juni 2022. Vid fullt utnyttjande av dessa 210 000 köpoptioner ökar antalet utestående B-aktier med 210 000 aktier. Även dessa 210 000 aktier motsvaras i sin helhet av redan återköpta aktier av serie B i Bolaget.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens ovanstående förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 18     Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtaganden i det föreslagna aktierelaterade incitamentsprogram samt incitamentsprogrammet som beslutades vid årsstämman 2018.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIER OCH RÖSTER

Bolaget har totalt utgivit 27 436 416 aktier, av vilka 1 062 436 är aktier av serie A och 26 373 980 är aktier av serie B, varav bolaget innehar 426 706 aktier. Det totala antalet röster, efter avdrag av de aktier bolaget innehar, är 36 571 634. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § och 57 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9b (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen), 16 (inklusive revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt ersättningsutskottets utvärdering av tillämpningen av de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare),17 (2019 års Aktierelaterade incitamentsprogram) samt 18 (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen) i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com från och med den 5 augusti 2019 samt kommer att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Valberedningens förslag och motiverade yttranden finns tillgängligt på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com från dagen för utfärdande av kallelsen.

Stockholm i juli 2019

STYRELSEN

Bergman & Beving AB


För ytterligare information kontakta

Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070 339 89 99


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergman & Beving AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 16 juli 2019 kl. 18:00 CET.


Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 17 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

Bilaga

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet