Bergman & Beving; Delårsrapport 1 april–31 december 2022

03.02.2023

Pressmeddelande

Delårsrapport 1 april–31 december 2022

Tredje kvartalet (1 oktober–31 december 2022)

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 1 239 MSEK (1 163).
  • Resultatet (EBITA) ökade med 23 procent till 103 MSEK (84) och EBITA-marginalen stärktes till 8.3 procent (7,2).
  • Resultatet efter skatt ökade med 10 procent till 56 MSEK (51).

Nio månader (1 april–31 december 2022)

  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 3 512 MSEK (3 370).
  • Resultatet (EBITA) ökade med 14 procent till 278 MSEK (243) och EBITA-marginalen stärktes till 7,9 procent (7,2).
  • Resultatet efter skatt ökade med 7 procent till 160 MSEK (149).
  • För den senaste tolvmånadersperioden ökade resultatet per aktie till 7,90 (7,15) före utspädning.
  • Tre förvärv har genomförts med en total årsomsättning om cirka 200 MSEK.

VD:s kommentarer

Vår starka resultattrend fortsätter
Vi är stolta och glada över att kunna rapportera ett historiskt högt resultat på 103 MSEK i tredje kvartalet, vilket motsvarar en ökning på 23 procent mot föregående år. EBITA-marginalen ökade till 8,3 procent. Alla tre divisioner har bidragit till resultatförbättringen och det är särskilt glädjande att majoriteten av våra 21 resultatenheter har förbättrat sina resultat i kvartalet.

Fortsatt god efterfrågan trots osäker marknad
Ökad inflation, en svag svensk krona och osäkerhet inom bygg- och industrisektorerna har ännu inte påverkat efterfrågan hos slutkunderna för våra produkter i någon nämnvärd omfattning. Dock har bolagens återförsäljarkunder reducerat sina säkerhetslager. Flera av våra bolag vann nya viktiga kundkontrakt under kvartalet, vilket över tid kommer att stärka deras position på marknaden. Som tidigare kommunicerats hade ett av våra större bolag – Luna Group – faktureringsstopp i slutet på förra kvartalet då deras logistikleverantör blev utsatt för en IT-attack. Effekten uppskattades till ett resultattapp på 10 MSEK i förra kvartalet, ett tapp som Luna har återhämtat drygt hälften av under kvartalet.

Vårt fokus på vinsttillväxt ligger fast, vilket innebär att vi väljer bort vissa volymaffärer med för låg lönsamhet. Detta resulterade i att den organiska omsättningen minskade med tre procent i kvartalet medan resultat och rörelsemarginal stärktes.

Ökad kostnadskontroll och minskade lagernivåer
Initierade kostnadsbesparingar har börjat ge effekt och under kvartalet har våra bolag genomfört ytterligare åtgärder. Omkostnaderna i jämförbar koncernstruktur har minskat under kvartalet, även om vi inte har kunnat kompensera helt för kostnadsökningarna orsakade av inflationen och en svagare svensk krona. Aktiviteter för att minska lagernivåerna har genomförts men lagervärdet är fortsatt högre än föregående år främst på grund av högre inköpspriser och en svagare krona. Under 2023 kommer bolagen att fortsätta sänka sina lagernivåer, vilket förväntas ge positiv effekt på kassaflödet från och med första kvartalet nästa verksamhetsår.

Förvärv och lönsamhetsförbättringar fortsatt på agendan
Styrkan i vår decentraliserade modell är att vi snabbt kan anpassa verksamheterna till förändrade marknads-förutsättningar. Vi har finansiella muskler, upparbetade relationer och operationell kapacitet att fortsätta förvärva höglönsamma nischade bolag med starka kassaflöden och tillväxtmöjligheter. Vår ambition, att förvärva fyra till sex bolag under året, ligger fast men vi kommer att vara selektiva i våra förvärvsdiskussioner givet osäkerheten i konjunkturen. Vi arbetar också fortlöpande i alla divisioner, bolag för bolag, för att förbättra lönsamhet, resultat, marginal och kassaflöde.

Med justering för andra kvartalets extraordinära intäktsbortfall, i samband med IT-attacken på Luna Groups logistikleverantör, har vi ökat resultatet tolv kvartal i rad. Jag ser att Bergman & Beving har goda förutsättningar att fortsätta förbättra resultatet och ambitionen att nå 500 MSEK i rörelseresultat senast verksamhetsåret 2025/26 kvarstår.

Stockholm i februari 2023

Magnus Söderlind
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010-454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 klockan 07:45 CET.

Bergman & Beving är en svensk börsnoterad koncern grundad 1906, som förvärvar och utvecklar ledande företag med en evig ägarhorisont. Koncernens autonoma företag arbetar inom expansiva nischer där de tillhandahåller värdeskapande lösningar för industri- och byggkunder. Alla företag driver sin verksamhet med stor frihet utifrån en decentraliserad styrmodell som skapat tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling i över 100 år. Bergman & Beving-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och består av ett 20-tal bolag som finns representerade i över 25 länder. Vi har totalt cirka 1 300 anställda och omsätter cirka 5 miljarder kronor. Läs mer om vår verksamhet på bergmanbeving.com


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet