Bergman & Beving – strategisk översyn och nya finansiella mål

15.11.2023

Bergman & Bevings styrelse har idag beslutat godkänna ledningens förslag om ytterligare finansiella mål, ökat fokus på verksamheter som har förutsättningar att uppnå fastställda lönsamhetsmål samt att fortsätta expandera koncernen genom förvärv.

Under de senaste två åren har en strategisk översyn av koncernens bolag genomförts baserat på marknadsförutsättningar och utvecklingstakt mot bolagens finansiella mål. Fortsättningsvis kommer en striktare kapitalallokering att tillämpas mot områden med hög lönsamhet, betydande värdeskapande och goda tillväxtutsikter. Kompletterande nya mål är att uppnå en EBIT-marginal över 10 procent senast 2025/2026 och ett R/RK på minst 45 procent senast 2026/2027. Tidigare finansiella mål kvarstår. För de verksamheter som inte förväntas nå lönsamhetsmålet R/RK om minst 45 procent inom 3-5 år kommer alternativa strukturella lösningar att utvärderas.

Visionen är att vara den ledande nischleverantören av produktiva, säkra och hållbara lösningar till bygg- och industrisektorerna. Inom ramen för visionen kommer vi fortsätta bredda inriktningen på förvärvade bolag. Några exempel på vår bredare ansats är genomförda förvärv inom infrastruktur, elektronisk testutrustning, mobila värmelösningar och säkerhetsprodukter.

Koncernen prioriterar vinsttillväxt framför volymtillväxt med målet om en EBIT-tillväxt på minst 15 procent per år över en konjunkturcykel. Ambitionen är att delar av vinsttillväxten ska komma från företagsförvärv med en samlad intjäning om 50-80 MSEK per år. Förvärven kommer huvudsakligen att riktas in mot nischade B2B-teknikföretag med egna produkter, främst i Norden och Storbritannien.

”Vi kommer säkerställa att vi allokerar resurser och kapital till de områden som genererar bäst avkastning. Majoriteten av Bergman & Bevings 28 bolag uppfyller redan vårt lönsamhetskrav om R/RK på minst 45 procent. Vi kommer agera resolut i de bolag där vi inte ser önskad förbättringstakt och utvärdera vår roll i de bolag där vi bedömer att lönsamhetsmålet inte kommer uppnås inom 3-5 år.”, säger Magnus Söderlind, Bergman & Bevings VD och koncernchef.

Stockholm den 15 november 2023

Bergman & Beving AB (publ)

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet