Bergman & Bevings bokslutskommuniké 1 april 2021–31 mars 2022

13.05.2022

Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 1 april 2021–31 mars 2022

Fjärde kvartalet (1 januari–31 mars 2022)

  • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 205 MSEK (1 115).
  • Resultatet (EBITA) ökade med 21 procent till 88 MSEK (73) och EBITA-marginalen stärktes till 7,3 procent (6,5).
  • Resultatet efter skatt ökade med 23 procent till 53 MSEK (43).

Tolv månader (1 april 2021–31 mars 2022)

  • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 4 575 MSEK (4 311).
  • Resultatet (EBITA) ökade med 22 procent till 331 MSEK (271) och EBITA-marginalen stärktes till 7,2 procent (6,3).
  • Resultatet efter skatt ökade med 22 procent till 202 MSEK (166).
  • För den senaste tolvmånadersperioden ökade resultatet per aktie till 7,55 SEK (6,15) före utspädning och 7,50 SEK (6,15) efter utspädning.
  • Sex förvärv (Abtech, Albretsen, (3) Screen, Safety Technology, BSafe och Retco), varav ett efter periodens utgång, har genomförts med en total årsomsättning om cirka 170 MSEK.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,40 SEK per aktie (3,00).

VD:s kommentarer

Året som gått – Plattform för fortsatt lönsam tillväxt

Koncernens positiva utveckling fortsatte under räkenskapsåret 2021/2022. Vinsten ökade med 22 procent, rörelsemarginalen förbättrades till 7,2 procent och vi levererade vårt högsta årsresultat. Glädjande är att alla våra tre divisioner ökade omsättning, resultat och rörelsemarginal under året och att årets sista kvartal avslutades starkt med ökad vinst (21 procent) och stärkt rörelsemarginal (0,8 procentenheter).

Men året har inte varit utan utmaningar. Störningen i varuflödena, covid­-19-pandemin samt ökade frakt-, material- och produktionskostnader har varit utmanande. Dock har vår decentraliserade styrmodell, där våra dotterbolag har det huvudsakliga beslutsfattandet, visat sin styrka då den givit flexibilitet att hitta lösningar på uppkomna utmaningar. Rysslands angrepp på Ukraina har hittills haft marginell påverkan på koncernen. Vi har, i samarbete med ukrainska ambassaden, donerat relevanta produkter från flera av våra bolag till ett värde av cirka 10 MSEK.

Sammantaget har vi under året sett många exempel på stort ansvarstagande och proaktivitet bland våra chefer och ledare.

Vi har lagt en plan med ambitionen att dubbla koncernens rörelseresultat inom 4–5 år. Planen innefattar stärkt decentralisering, ökat fokus på lönsamhet, intensifierad målstyrning och ökad förvärvstakt. Vi har medvetet valt att prioritera vinsttillväxt framför omsättningstillväxt vilket har resulterat i ökad marginal. Föregående år innehöll större engångsaffärer, drivet av pandemin, som stärkte omsättningen. Året har varit ett steg i rätt riktning och vi har ökat fokus på affärer där vi erbjuder högre mervärden och prioriterat ner affärer med lägre marginaler.

Arbetet med förvärv har intensifierats vilket resulterade i att vi välkomnade fem nya bolag till koncernen under året och ytterligare ett efter verksamhetsårets utgång. Fyra är tilläggsförvärv till de bolag som bedöms ha goda tillväxtförutsättningar. Två är förvärv av nya fristående bolag som matchar våra uppdaterade förvärvskriterier med fokus på välskötta, höglönsamma bolag med marknadsledande positioner inom expansiva nischer till bygg- och industrikunder.

Framtiden – Fokus på resultat- och lönsamhetsförbättring

Vi har ökat resultatet nio kvartal i rad. Jag ser, efter mitt första år i koncernen, goda förutsättningar att framåt förbättra lönsamhet, resultat, rörelsemarginal och kassaflöden i alla divisioner.

Vår företagskultur präglas av entreprenörskap där engagerade ledare växer samtidigt som de kontinuerligt utvecklar och förbättrar bolagen. Sammantaget ser jag de kommande åren an med stor tillförsikt. Vi kommer fortsätta bygga en grupp av nischade bolag som skapar affärs­ och samhällsnytta långsiktigt. Vår övertygelse är att ett hållbarhetsperspektiv är en förutsättning för att skapa tillväxtmöjligheter och attraktionskraft på aktie- och förvärvsmarknaden, för kunder och hos medarbetare. Därför är hållbarhet som skapar affärsnytta en hörnsten i det framtida Bergman & Beving.

Vi lever i tider med stigande inflation och osäkerhet om vart konjunkturen är på väg. Styrkan i vår decentraliserade modell är att den ger oss förutsättningar att, bolag för bolag, snabbt kunna agera om marknadsförutsättningarna förändras. Förutsatt att den underliggande konjunkturen inte kraftigt försämras ser jag att vi med våra befintliga bolag, tillsammans med ökad förvärvstakt, ökad lönsamhet och förbättrat kassaflöde, har goda förutsättningar att dubbla koncernens rörelseresultat inom 4–5 år.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla dedikerade medarbetare för många goda insatser under året och hälsa nya medarbetare välkomna till Bergman & Beving.

Stockholm i maj 2022

Magnus Söderlind
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022 kl. 07:45 CEST.

Bergman & Beving attraherar, förvärvar och långsiktigt utvecklar ledande företag inom expansiva nischer som tillhandahåller produktiva, säkra och hållbara lösningar till industri- och byggsektorerna. Genom våra bolag finns vi representerade på över 4 000 försäljningsställen i över 25 länder. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

 


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet