Bergman & Bevings bokslutskommuniké 1 april 2022–31 mars 2023

12.05.2023

Bokslutskommuniké 1 april 2022–31 mars 2023

Fjärde kvartalet (1 januari–31 mars 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 1 237 MSEK (1 205).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 18 procent till 104 MSEK (88) och EBITA-marginalen stärktes till 8,4 procent (7,3).
 • Resultatet efter skatt ökade med 2 procent till 54 MSEK (53).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 145 MSEK (-36).

Tolv månader (1 april 2022–31 mars 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 4 749 MSEK (4 575).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 15 procent till 382 MSEK (331) och EBITA-marginalen stärktes till 8,0 procent (7,2).
 • Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 214 MSEK (202).
 • För verksamhetsåret 2022/2023 ökade resultatet per aktie till 7,80 SEK (7,55) före utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 333 MSEK (225).
 • Sex förvärv, varav ett efter periodens utgång, har genomförts med en total årsomsättning om cirka 380 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 SEK per aktie (3,40).

VD:s kommentar

Stark avslutning på verksamhetsåret med ökande resultat
Det är glädjande att, trots ett osäkert omvärldsklimat, kunna rapportera ännu ett kvartal med fortsatt ökande resultat. Fjärde kvartalets EBITA ökade med 18 procent jämfört med föregående år och uppgick till 104 MSEK. EBITA-marginalen ökade med 1,1 procentenheter och uppgick till 8,4 procent drivet av främst förvärv med god lönsamhet, en högre andel försäljning av egna produkter samt ökad operativ effektivitet. Vårt fokus på vinsttillväxt före omsättningstillväxt ligger fast. Vi avstår från volymaffärer som inte har en tillfredsställande lönsamhet vilket bidrog till att den organiska omsättningen minskade med 6 procent i kvartalet. Resultatökningen har levererats trots belastning av jämförelsestörande poster av engångskaraktär i kvartalet. Det ökade resultatet, tillsammans med minskat rörelsekapital, gav ett stärkt operationellt kassaflöde på 145 MSEK.

Fortsatt stabil efterfrågan trots osäker marknad
Trots hög inflation, en fortsatt svag svensk krona och en osäkerhet i konjunkturen inom bygg- och industrisektorerna ser vi en fortsatt stabil efterfrågan i våra bolag. Våra verksamheter fokuserar på den professionella marknaden och efterfrågan avgörs främst av antalet anställda inom bygg och industri i Norden, där sysselsättningsgraden fortsatt är hög. Dock har bolagens återförsäljarkunder fortsatt att reducera sina säkerhetslager. Det har påverkat försäljningen för några av våra enheter under våren, men vi ser tecken på att kundernas lagernivåer börjar normaliseras.

Bolagsanpassade aktiviteter för att öka lönsamheten, resultatet, marginalen och kassaflödet
Majoriteten av våra bolag uppvisade vinsttillväxt i kvartalet men vi har fortsatt bolag som inte levererar på våra finansiella mål. Fokus i dessa verksamheter är att effektivisera rörelsekapitalet och öka rörelsemarginalen, vilket för några bolag innebär kostnadsbesparingar. Omkostnaderna i jämförbar koncernstruktur fortsätter att minska, även om vi inte har kunnat kompensera helt för de kostnadsökningarna som orsakats av inflation och högre inköpspriser. Våra initierade kostnadsbesparingar ger successivt effekt och vi har under kvartalet selektivt valt att initiera ytterligare åtgärder. Vi kommer fortsätta arbeta för att förbättra rörelsekapitaleffektiviteten främst genom att minska lagernivåerna. Detta förväntas ge positiv effekt på kassaflödet kommande kvartal.

Förvärv av marknadsledande nischbolag fortsätter
Under det fjärde kvartalet förvärvade vi ytterligare två bolag samt ett efter rapportperiodens utgång. Koncernen tillfördes bolag med starka marknadspositioner i sina respektive nischer och en årlig omsättning om cirka 175 MSEK med god lönsamhet. Brittiska A.T.E. Solutions och norska Tema Norge ingår i Tools & Consumables-divisionen medan finska Kiilax ingår i Building Materials. Vi ser fram emot att stötta bolagen för att realisera deras tillväxtmöjligheter.

Framgångsrikt verksamhetsår
Summerar vi verksamhetsåret kan vi se tillbaka på ett framgångsrikt år med framflyttade marknadspositioner, en resultatökning om 15 procent och en förbättrad EBITA-marginal om närmare en procentenhet. Året har dock inte varit utan externa utmaningar. Vi har tvingats hantera störningar i försörjningsledet samt parera för högre material- och produktionskostnader som varit på historiskt höga nivåer. Vidare har konjunkturosäkerhet inom bygg- och industrisektorerna ökat, något som dock inte påverkat efterfrågan på våra produkter i någon större omfattning. Sammantaget har våra bolag stärkt sina marknadsandelar då vi vunnit ett flertal nya affärer och flera bolag har gjort lyckade marknads- och produktlanseringar. Lunas externa logistikleverantör utsattes under hösten för en IT-attack vilket stoppade bolagets utleveranser under ett antal dagar och gav ett större resultattapp. Dock upplever jag att våra bolag, som i detta fall, snabbt kan anpassa sig till förändrade förutsättningar tack vare medarbetarnas engagemang och vår decentraliserade styrmodell som möjliggör ett snabbt och kundnära agerande. Vi har under året arbetat med konkreta mål och aktiviteter bolag för bolag med fokus på vinsttillväxt framför omsättning, vilket förklarar en moderat omsättningsökning. Detta innefattar en palett av olika aktiviteter för våra bolag där vår kapitalallokeringsmodell – Fokusmodellen – varit styrande. Våra bolags arbete med produktmixförändringar, inte minst att öka andelen egna produkter, har tillsammans med en ökad kostnadskontroll haft en positiv effekt på vår marginal-utveckling. Vi har samtidigt ökat effektiviteten och börjat reducera våra buffertlager vilket stärkt våra kassaflöden, inte minst i det fjärde kvartalet. Året har också innefattat fem förvärv med en årlig omsättning om cirka 350 MSEK och en lönsamhet väl över koncernens genomsnitt.

Ambitionen med 500 MSEK i rörelseresultat kvarstår
Med justering för andra kvartalets extraordinära intäktsbortfall, förorsakat av Lunas temporära leveransstopp, har vi ökat resultatet tretton kvartal i rad och vi har fortsatt goda förutsättningar att öka lönsamheten, marginalen och kassaflöden i koncernens bolag. Kapacitet att fortsätta förvärva höglönsamma nischade bolag med starka kassaflöden och tillväxtmöjligheter finns och vår ambition att förvärva fyra till sex bolag under nästa verksamhetsår kvarstår. Jag ser därför att Bergman & Beving har goda förutsättningar att fortsätta förbättra resultatet och ambitionen att nå 500 MSEK i rörelseresultat senast verksamhetsåret 2025/26 kvarstår.

Stockholm i maj 2023

Magnus Söderlind
VD och koncernchef

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet