Bergman & Bevings Bokslutskommuniké 1 april 2023–31 mars 2024

15.05.2024

Fjärde kvartalet (1 januari-31 mars 2024)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 214 MSEK (1 237).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 12 procent till 116 MSEK (104) och EBITA-marginalen stärktes till 9,6 procent (8,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 49 MSEK (54).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 101 MSEK (145).

Tolv månader (1 april 2023-31 mars 2024)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 723 MSEK (4 749).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 15 procent till 438 MSEK (382) och EBITA-marginalen stärktes till 9,3 procent (8,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 201 MSEK (214).
 • För verksamhetsåret 2023/2024 uppgick resultatet per aktie till 7,15 SEK (7,80) före och efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 99 procent till 663 MSEK (333).
 • Sju förvärv, varav ett efter periodens utgång, har genomförts med en total årsomsättning om cirka 485 MSEK.
 • Styrelsen föreslår utdelning om 3,80 SEK per aktie (3,60).

VD:s kommentar

Ännu ett kvartal med ökat resultat trots svagare efterfrågan
Vi har avslutat ytterligare ett kvartal där vi har bibehållit vår positiva resultattrend. EBITA för det fjärde kvartalet ökade med 12 procent jämfört med föregående år och uppgick till 116 MSEK. Vidare stärktes EBITA-marginalen med 1,2 procentenheter till 9,6 procent. Den positiva utvecklingen förklaras huvudsakligen av en förbättrad produktmix i kombination med sänkta omkostnader och förvärv av höglönsamma bolag.

Under kvartalet minskade omsättningen organiskt med 12 procent. Detta är dels en effekt av en svagare marknad, men även en konsekvens av vår prioritering att förbättra koncernens lönsamhet framför ökad omsättning. Omsättningsminskningen motverkades av genomförda förvärv. Tack vare god kostnadskontroll och ökad operativ effektivitet sänkte vi våra organiska kostnader med nästan 10 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt under kvartalet och uppgick till 101 MSEK. Divisionerna Building Materials och Tools & Consumables visade goda resultat- och marginalökningar, medan divisionen Workplace Safety inte nådde upp till vår förväntan. För att öka förbättringstakten i divisionen Workplace Safety har vi vidtagit ytterligare kostnadsbesparingsåtgärder under kvartalet och i april genomfört en ledningsförändring.

Ett verksamhetsår som har tagit oss närmare våra mål
EBITA för helåret ökade med 15 procent. Detta trots en svagare underliggande marknad under den andra halvan av verksamhetsåret. EBITA-marginalen stärktes med 1,3 procentenheter till 9,3 procent. Förutom förvärv och minskade omkostnader har vi förbättrat produktmixen och ökat andelen egna produkter till 72 (70) procent.

Två av våra tre divisioner har haft en mycket positiv utveckling under året. Tools & Consumables ökade EBITA-resultatet med 56 procent och Building Materials EBITA-resultat ökade med 32 procent. Båda divisionerna nådde EBITA-marginaler över 10 procent. Dessa två divisioner har också stärkt sin lönsamhet (R/RK) väsentligt mot föregående år. Workplace Safety, som har stor exponering mot bygg- och industriåterförsäljare i Norden, har känt av en svagare efterfrågan och EBITA minskade.

Vi har under året minskat våra lager med drygt 200 MSEK, motsvarande en organisk minskning med 17 procent. Vi kan fortsatt förbättra lageromsättningshastigheten då vi ännu inte är tillbaka på ”pre Corona”-nivå. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som gemensamt bidragit till förbättringarna som vi har realiserat under året. Lagerreduktionen och det ökade resultatet stärkte bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten med 99 procent till 663 MSEK (333) på helåret. Vår lönsamhet (R/RK) förbättrades till 26 procent (21). Vi ser att vår decentraliserade styrmodell och medarbetarnas engagemang har möjliggjort snabba anpassningar till förändrade förhållanden, vilket har bidragit till koncernens positiva utveckling och förbättrade nyckeltal under året. Under hösten 2023 presenterade vi de kompletterande finansiella målen ”500/tio/45” som innebär att koncernen ska leverera 500 MSEK i rörelseresultat (EBIT) med en EBIT-marginal över 10 procent senast verksamhetsåret 2025/26 och uppnå en lönsamhet på minst 45 procent året därefter. Det är tillfredsställande att vi, under det gångna året, har uppnått en förbättringstakt som ligger i linje med våra målsättningar.

Fokusmodellen är central för våra bolags prioriteringar
Under året har våra bolag vidareutvecklat sina affärsstrategier och mål så att dessa linjerar med vår Fokusmodell, en kapitalallokeringsmodell som styr bolagens prioriteringar baserat på lönsamhet och vinsttillväxtspotential. För att öka förståelsen och acceptansen för Fokusmodellen och dess tillämpning, har vi inrättat en internutbildning där Fokusmodellen är en central del. Över 20 procent av koncernens anställda har genomgått utbildningen de senaste två åren.

Vi har under året lagt stor kraft på att säkerställa att bolagen drivs av kompetenta och självständiga ledningar som arbetar efter vår Fokusmodell. Ett par exempel är våra bolag Luna och FireSeal. Luna har under året valt att prioritera lönsamhet framför tillväxt. Bolaget har fokuserat på att förbättra sin produktmix, vilket har ökat bruttomarginalen med flera procentenheter samtidigt som kostnaderna har minskat med 15 procent. Arbetet har resulterat i stärkt rörelsemarginal och nästan en tredubbling av R/RK under året. Vårt bolag FireSeal, som är specialiserat på produkter inom brandtätning för främst den marina sektorn, har i stället en lönsamhetsnivå som gör att vi vill investera i tillväxt. Med ett tillväxtfokus har bolaget under året lyckats generera en tvåsiffrig omsättningsökning, vilket har resulterat i ett nästan tredubblat rörelseresultat.

Sex förvärv av marknadsledande och höglönsamma nischbolag
Vår vision är att vara den ledande nischleverantören av produktiva, säkra och hållbara lösningar till bygg- och industrisektorerna. Med detta som utgångspunkt har vi breddat vårt förvärvsfokus till att innefatta fler teknikområden. Under det gångna verksamhetsåret har vi genomfört sex förvärv som tillsammans genererar en årlig omsättning om cirka 450 MSEK med en lönsamhet som väl överstiger koncernens genomsnitt. Ett exempel på vår breddning är förvärvet av Orbital Fabrications, som har gett oss en plattform inom nischmarknaden system för gashantering med krav på hög renhet. Ett annat exempel är förvärvet av Ateco, som erbjuder brandlarmsprodukter och system till offentliga och kommersiella fastigheter. Även förvärvet av Itaab, den främsta tillverkaren och leverantören av metallundertak i Sverige, representerar en ny tekniknisch för oss. Av våra sex förvärv ingår Orbital Fabrications, Sandbergs och Tema Norge i divisionen Tools & Consumables. Elkington och Itaab tillhör Building Materials och Ateco ingår i Workplace Safety. Samtliga bolag har fått en bra start i koncernen och deras resultatutveckling har varit i linje med, eller överträffat, våra förväntningar. Eftersom alla förvärvade bolag har en lönsamhet över 45 procent så kommer vårt fokus för dessa bolag vara tillväxt med bibehållen lönsamhet.

Goda förutsättningar att nå 500/tio/45
Vi kommer att fortsätta prioritera vinsttillväxt framför volymtillväxt och allokera kapital till de koncernbolag som har en lönsamhet på minst 45 procent och bäst tillväxtförutsättningar. Vi har ökat EBITA-resultatet sjutton kvartal i rad och har fortsatt god möjlighet att öka lönsamheten, förbättra vinstmarginalen och stärka kassaflödet i koncernen. Med en lägre kostnadsbas och en bättre produktmix är vi väl positionerade när bygg- och industrisektorerna börjar ta fart igen. Detta i kombination med vår kapacitet och förmåga att attrahera och förvärva höglönsamma bolag med starka kassaflöden och bra tillväxtmöjligheter, gör att vi har goda förutsättningar att nå våra mål 500/tio/45.

Stockholm i maj 2024

Magnus Söderlind

VD och koncernchef

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet