Bergman & Bevings delårsrapport 1 april–30 juni 2021

14.07.2021

Pressmeddelande

Bergman & Bevings delårsrapport 1 april–30 juni 2021

Första kvartalet (1 april–30 juni 2021)

  • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 193 MSEK (1 097).
  • Resultatet (EBITA) ökade med 22 procent till 78 MSEK (64) och EBITA-marginalen stärktes till 6,5 procent (5,8).
  • Resultatet efter skatt ökade med 20 procent till 48 MSEK (40) och resultatet per aktie ökade till 1,80 SEK (1,50).
  • Magnus Söderlind tillträdde som VD och koncernchef för Bergman & Beving AB per den 1 maj 2021.
  • Två förvärv genomfördes med en total årsomsättning om cirka 64 MSEK.

VD:s kommentarer

Koncernens positiva utveckling fortsatte under räkenskapsårets första tre månader. Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 193 MSEK varav 4 procent organiskt och 5 procent via förvärv. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 22 procent till 78 MSEK (64) och rörelsemarginalen stärktes till 6,5 procent (5,8). De senaste förvärven har utvecklats enligt plan och bidrog positivt till kvartalets resultat.

Efterfrågan på våra huvudmarknader var över lag god under kvartalet. Flera av våra bolag upplevde förlängda ledtider och störningar i leverantörskedjorna men utan betydande påverkan på leverans- eller faktureringsförmågan i kvartalet. Många av våra bolag noterade prisökningar från sina leverantörer och har under kvartalet agerat för att kompensera för kostnadsökningarna. Sammantaget bedöms effekterna på koncernens omsättning och resultat vara små och vi ser snarare möjligheter att stärka våra marknadsandelar och öka vårt värdeskapande.

Rådande pandemi har haft begränsad påverkan på omsättningen och återhämtningen i efterfrågan från våra industrikunder fortsatte under kvartalet, vilket genererade betydande resultat- och rörelsemarginalförbättringar i divisionen Tools & Consumables. Även divisionen Building Materials förbättrade sitt resultat, främst tack vare en positiv försäljningsutveckling. Divisionen Workplace Safety levererade ett lägre resultat trots att de flesta enheterna i divisionen stärkte sina resultat under kvartalet. Detta då divisionens största enhet, Skydda, nådde lägre omsättning och resultat än motsvarande kvartal föregående år som innehöll positiva pandemieffekter.

Efterfrågan på våra huvudmarknader förväntas vara fortsatt god. Bibehållna lokala pandemirestriktioner tillsammans med störningar i leveranskedjor med förlängda leveranstider kan dock komma att påverka affärsläget. Det finns fortsatt förbättringspotential i alla divisioner. Ett prioriterat fokusområde är att öka vårt värdeskapande och därigenom stärka våra marginaler. Vi kommer att fortsätta driva resultatförbättring genom vår decentraliserade styrmodell med tydliga målsättningar i varje bolag tillsammans med förvärv av höglönsamma verksamheter med starka positioner i nischer. Sammantaget ger det mig stor tillförsikt inför Bergman & Bevings framtid.

Stockholm i juli 2021

Magnus Söderlind
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 kl. 07:45 CET.

Bergman & Beving består av ledande bolag med nischade produkter och varumärken till professionella användare inom industri- och byggsektorerna i norra Europa. Koncernen består av ett 20-tal verksamheter i cirka 20 länder. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor.
Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

 


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet