Bergman & Bevings delårsrapport 1 april–30 juni 2022

13.07.2022

Pressmeddelande

Bergman & Bevings delårsrapport 1 april–30 juni 2022

Första kvartalet (1 april–30 juni 2022)

  • Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 1 200 MSEK (1 193).
  • Resultatet (EBITA) ökade med 17 procent till 91 MSEK (78) och EBITA-marginalen stärktes till 7,6 procent (6,5).
  • Resultatet efter skatt ökade med 15 procent till 55 MSEK (48).
  • Två förvärv genomfördes med en total årsomsättning om cirka 75 MSEK.

VD:s kommentarer

”Koncernens positiva utveckling fortsätter” är hur jag summerar räkenskapsårets första kvartal och konstaterar att resultatet har ökat tio kvartal i rad. Vi levererade vårt historiskt högsta kvartalsresultat med en vinstökning på 17 procent. EBITA-marginalen förbättrades till 7,6 procent. Alla tre divisioner levererade resultatökningar samt rörelsemarginalförbättringar och tolv av våra nitton resultatenheter har stärkt sina resultat. Dessa framsteg är resultatet av att vi har ett ökat fokus på vinsttillväxt framför omsättningstillväxt, vilket innebär fokus på affärer där vi erbjuder högre mervärden och nedprioritering av affärer med lägre marginaler. Vidare har vi fortsatt stärkt vår decentralisering, ökat fokus på lönsamhet, intensifierat målstyrningen samt ökat förvärvstakten.

I ambitionen att öka förvärvstakten har vi under kvartalet förvärvat Retco och Fallskyddspecialisterna. Retco är ett välskött, höglönsamt bolag som ger oss en marknadsledande position i Finland inom automatiserad svetsteknik till verkstadsindustrin som är en expansiv nischmarknad. Förvärvet av Fallskyddspecialisterna till Cresto Group är i linje med vår strategi att göra tilläggsförvärv i de företagsgrupper som bedöms ha goda tillväxtförutsättningar.

Kvartalet har dock inte varit utan utmaningar. Vi mötte fortsatta störningar i varuflödena och behövde parera för frakt-, material- och produktionskostnader som varit på historiskt höga nivåer. Effekten av stigande inflation, svagare svensk krona, följdverkningar av kriget i Ukraina och den osäkerhet detta skapar inom bygg- och industrisektorerna har ännu inte påverkat efterfrågan på våra produkter i någon större omfattning. Men givet osäkerheten i den framtida konjunkturen har våra bolag under kvartalet ökat kostnadskontrollen samt påbörjat nedtrappning av buffertlagernivåer.

Vi har en plan med konkreta mål och aktiviteter per bolag som vi arbetar med fortlöpande. Framsteg görs, men det finns förbättringar kvar att genomföra. Jag ser därför goda förutsättningar att förbättra lönsamhet, resultat, rörelsemarginal och kassaflöden i alla divisioner och känner mig trygg i att vår decentraliserade modell ger oss förutsättningar att, bolag för bolag, snabbt kunna anpassa oss efter förändrade marknadsförutsättningar. Förutsatt att den underliggande konjunkturen inte kraftigt försämras känner jag tillförsikt i att leverera på vår plan att dubbla koncernens rörelseresultat inom 4–5 år.

Stockholm i juli 2022

Magnus Söderlind
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2022 kl. 07:45 CEST.

Bergman & Beving attraherar, förvärvar och långsiktigt utvecklar ledande företag inom expansiva nischer som tillhandahåller produktiva, säkra och hållbara lösningar till industri- och byggsektorerna. Genom våra bolag finns vi representerade på över 4 000 försäljningsställen i över 25 länder. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet