Bergman & Bevings Delårsrapport 1 april–30 juni 2023

14.07.2023

Delårsrapport 1 april–30 juni 2023

Första kvartalet (1 april–30 juni 2023)

  • Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 228 MSEK (1 200).
  • Resultatet (EBITA) ökade med 15 procent till 105 MSEK (91) och EBITA-marginalen stärktes till 8,6 procent (7,6).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 48 MSEK (55).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 127 procent till 179 MSEK (79).
  • Tre förvärv, varav ett efter periodens utgång, har genomförts med en total årsomsättning om cirka 160 MSEK.

VD:s kommentar

Bra start på det nya verksamhetsåret
Verksamhetsårets första kvartal var ett fortsatt steg i rätt riktning. Jämfört med föregående år ökade EBITA med 15 procent i kvartalet och EBITA-marginalen med 1 procentenhet till 8,6 procent. Förbättringen är främst driven av förvärv med god lönsamhet, en förbättrad produktmix samt ökad operationell effektivitet. Inför det nya fiskala året har vi arbetat fram konkreta mål och aktiviteter bolag för bolag med fokus på vinsttillväxt framför omsättningstillväxt. Det bidrog till en blygsam omsättningstillväxt på 2 procent i kvartalet, där den organiska omsättningen minskade med 8 procent. Resultatökningen, tillsammans med minskat rörelsekapital, innebar ett förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten som uppgick till 179 MSEK i kvartalet.

Osäkerheten i marknaden har ökat
Våra verksamheter fokuserar på den professionella marknaden och främsta indikatorn för koncernens underliggande efterfrågan är antalet anställda inom bygg- och industrisektorerna. Konjunkturosäkerheten har ökat under kvartalet och då främst inom byggsektorn. Byggindustrin har haft 6 procent färre anställda jämfört med förra året i våra största marknader Sverige och Norge, vilket föranlett en något svagare efterfrågan för flera av våra bolag med slutkunder inom byggsektorn. Inom industrisektorn upplever vi däremot en fortsatt stabil efterfrågan vilket delvis förklaras av att det varit en ökning i antalet anställda inom industrin i Norden.

Bolagsanpassade aktiviteter för att öka lönsamheten, resultatet, marginalen och kassaflödet
Givet en ökad konjunkturosäkerhet, och att vi fortsatt har bolag som inte levererar på sina finansiella mål, har vi intensifierat arbetet med att effektivisera rörelsekapitalet och att förbättra rörelsemarginalen, vilket för några bolag innebär effektiviseringsåtgärder. Våra initierade kostnadsbesparingar ger successivt effekt och vilket visar sig i att omkostnaderna i jämförbar koncernstruktur fortsatte att minska. Vi fortsätter arbeta med att förbättra rörelsekapital-effektiviteten, främst genom att minska lagernivåerna, vilket förväntas ge ytterligare positiv effekt på kassaflödet.

Förvärv av marknadsledande nischbolag fortsätter
Under första kvartalet förvärvade vi två bolag samt ytterligare ett efter rapportperiodens utgång. Genom förvärvet Tema Norge ökar vi vår närvaro inom den växande nischen orbital och mekaniserad svetsteknik där Tema Norge, tillsammans med vårt bolag Retco, får en stark position på den nordiska marknaden. Vi har under kvartalet också förvärvat Elkington som är ledande i Sverige inom mark- och golvluckor till projekt inom infrastruktur och kommersiella lokaler. Efter rapportperiodens utgång har vi förvärvat Itaab som är marknadsledande i Sverige inom metallundertak som främst installeras i samhällsfastigheter. De två senaste förvärven, som ingår i division Building Materials, säljer till nischer inom byggsektorn som förväntas ha en underliggande tillväxt. Förvärven tillför koncernen en årlig omsättning om cirka 160 MSEK med god lönsamhet och med utgångspunkt i vår kapitalallokeringsmodell – Fokusmodellen - kommer fokus vara att stötta bolagen i deras respektive tillväxtresa.

Fortsatt resultatexpansion
Trots en potentiellt svagare underliggande marknad ser jag att vi har goda förutsättningar att öka koncernens lönsamhet, marginal och kassaflöde genom förbättringar i våra 26 bolag tillsammans med ytterligare förvärv av bolag under verksamhetsåret. Jag har därför stark tilltro till Bergman & Bevings förmåga att leverera på målet som sattes i april 2021, att uppnå ett rörelseresultat om minst 500 MSEK senast verksamhetsåret 2025/2026.

Stockholm i juli 2023

Magnus Söderlind
VD och koncernchef

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet