Bergman & Bevings Delårsrapport 1 april–31 december 2023

09.02.2024

Delårsrapport 1 april–31 december 2023

Tredje kvartalet (1 oktober-31 december 2023)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 187 MSEK (1 239).
  • Resultatet (EBITA) ökade med 7 procent till 110 MSEK (103) och EBITA-marginalen stärktes till 9,3 procent (8,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 55 MSEK (56).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 251 procent till 207 MSEK (59).
  • Två förvärv har genomförts med en total årsomsättning om cirka 230 MSEK.

Nio månader (1 april-31 december 2023)

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 509 MSEK (3 512).
  • Resultatet (EBITA) ökade med 16 procent till 322 MSEK (278) och EBITA-marginalen stärktes till 9,2 procent (7,9).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 152 MSEK (160).
  • För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultatet per aktie till 7,30 SEK (7,90) före utspädning och 7,30 SEK (7,90) efter utspädning.
  • Sex förvärv har genomförts med en total årsomsättning om cirka 450 MSEK.

VD:s kommentar

Bergman & Bevings positiva resultattrend fortsätter
Vårt fokus på vinsttillväxt och lönsamhetsförbättring fortsätter att bära frukt och vi har nu ökat rörelseresultatet 16 kvartal i följd. I det tredje kvartalet uppgick EBITA till 110 MSEK, vilket var en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande period förra året. Även bruttomarginalen ökade med närmare fyra procentenheter under kvartalet, primärt drivet av en förbättrad organisk produktmix tillsammans med höglönsamma förvärv. Detta i kombination med att vi sänkt kostnaderna för jämförbara enheter gjorde att EBITA-marginalen stärktes till 9,3 procent (8,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade, främst till följd av minskade lager och den positiva resultatutvecklingen.

Vi upplevde under kvartalet en minskad efterfrågan inom vissa segment av byggsektorn och en avmattning inom industrin. Den svagare efterfrågan, tillsammans med att vi har fortsatt fasa ut affärer med låg marginal, bidrog till att omsättningen blev 4 procent lägre jämfört med samma period föregående år och att den organiska omsättningen minskade 12 procent.

Stark utveckling i två av tre divisioner
Både division Building Materials och Tools & Consumables rapporterade goda resultat- och marginalförbättringar i kvartalet. Tools & Consumables uppnådde en historiskt hög rörelsemarginal om 12,9 procent, vilket är en effekt av förvärv men även marginalförstärkande åtgärder i befintliga bolag. Division Workplace Safety rapporterade däremot ett otillfredsställande resultat, vilket främst beror på den stora exponeringen mot nordiska återförsäljare som upplevde minskad efterfrågan inom bygg- och industrisektorn. Vi har redan initierat kostnadsbesparingsåtgärder för att möta den svagare efterfrågan och kommer att vidta ytterligare åtgärder om lönsamheten inte återhämtar sig.

Fortsatta förvärv av höglönsamma nischbolag med tillväxtpotential
I linje med vår förvärvsstrategi har vi under kalenderåret 2023 genomfört åtta förvärv av företag med en sammanlagd omsättning på cirka 600 MSEK och en rörelsemarginal över 15 procent vilket inkluderar tredje kvartalets förvärv av Ateco och Orbital Fabrications. Ateco är marknadsledande inom system och produkter för brandlarmsinstallationer i både offentliga och kommersiella fastigheter i Sverige. Förvärvet av Orbital Fabrications i Storbritannien innebär att vi etablerat oss inom nischen för gashanteringssystem med höga renhetskrav. Tillsammans bidrar dessa förvärv med en årlig omsättning om cirka 230 MSEK med god lönsamhet, och vi ser fram emot att stödja bolagen i deras fortsatta tillväxtresor.

Ökat fokus på verksamheter som har förutsättningar att uppnå fastställda lönsamhetsmål
Vi kommer att fortsätta prioritera vinsttillväxt framför volymtillväxt, och står fast vid ambitionen att nå 500 MSEK i rörelseresultat senast verksamhetsåret 2025/2026. Under kvartalet har vi också fastställt kompletterande finansiella mål som innebär att verksamheten ska uppnå en EBIT-marginal över 10 procent senast 2025/2026, och en lönsamhet (R/RK) på minst 45 procent senast 2026/2027. För att möjliggöra detta kommer vi att tillämpa en striktare kapitalallokering till de av våra 29 koncernbolag som har ett R/RK på minst 45 procent och bäst tillväxtutsikter, samt årligen förvärva höglönsamma företag med en sammanlagd intjäning om 50-80 MSEK. Vår ambition är att fortsätta bredda vår förvärvsinriktning med fokus på nischade B2B-teknikföretag med egna produkter.

Sammanfattningsvis ser jag att vi har goda förutsättningar att fortsätta vår positiva resultattrend och förbättra lönsamheten, trots utmanande marknadsförhållanden.

Stockholm i februari 2024

Magnus Söderlind
VD och koncernchef

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet