Bergman & Bevings delårsrapport 1 april–30 september 2021

20.10.2021

Pressmeddelande

Bergman & Bevings delårsrapport 1 april30 september 2021

Andra kvartalet (1 juli–30 september 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 014 MSEK (1 013).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 23 procent till 81 MSEK (66) och EBITA-marginalen stärktes till 8,0 procent (6,5).
 • Resultatet efter skatt ökade med 25 procent till 50 MSEK (40).
 • Resultatet per aktie ökade till 1,90 SEK (1,45) före utspädning och 1,85 SEK (1,45) efter utspädning.

Sex månader (1 april–30 september 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 2 207 MSEK (2 110).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 22 procent till 159 MSEK (130) och EBITA-marginalen stärktes till 7,2 procent (6,2).
 • Resultatet efter skatt ökade med 23 procent till 98 MSEK (80).
 • Resultat per aktie ökade till 3,65 SEK (2,95).

Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början

 • Magnus Söderlind tillträdde som VD och koncernchef för Bergman & Beving AB per den 1 maj 2021.
 • Tre förvärv har genomförts med en total årsomsättning om cirka 70 MSEK.
 • Niklas Stenberg valdes till ny styrelseledamot vid årsstämman den 31 augusti 2021.

VD:s kommentarer

Koncernens positiva utveckling fortsatte under räkenskapsårets andra kvartal och vi levererade vårt högsta kvartalsresultat och rörelsemarginal sedan uppdelningen 2017. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 23 procent till 81 MSEK (66) och rörelsemarginalen stärktes till 8,0 procent (6,5). Organiskt ökade resultatet betydligt där genomförda förvärv har utvecklats enligt plan och bidrog positivt till kvartalets resultat.

Divisionen Tools & Consumables stod för en betydande resultat- och rörelsemarginalförbättring i kvartalet där främst Luna stärkte sitt resultat, delvis förklarat av återhämtningen i efterfrågan hos industrikunder, men också av en ökad försäljning av egna varumärken. Även divisionen Workplace Safety förbättrade såväl resultat som rörelsemarginal. Särskilt glädjande var att divisionens största enhet, Skydda, lyckades kompensera för föregående års positiva pandemieffekter och leverera ett resultat i linje med senaste året. Samtidigt stärkte också flera av divisionens produktbolag resultatet. Building Materials levererade ungefär på nivå med förra året trots en något svagare marknad för främst ESSVE.

Vi har under årets första hälft stärkt decentraliseringen, ökat fokus på lönsamhet och intensifierat målstyrningen. Jag upplever att vi har ett starkt ledningsteam på plats som har förutsättningar att leverera på ambitionen att dubbla rörelseresultatet inom 4–5 år. Prioritet framåt är att öka vårt värdeskapande och därigenom stärka våra marginaler och förbättra lönsamheten (R/RK). Insatser under första halvåret har bidragit till marginalförstärkningen och förbättrat R/RK, trots att vi har valt att selektivt öka lagernivåer för att säkerställa leveransförmågan. Vi kommer att fortsätta driva resultatförbättringsinitiativ genom vår decentraliserade styrmodell med tydliga målsättningar omsatta i konkreta handlingsplaner för varje bolag inkluderande till exempel kunder, sortiment, inköp och lager.

Vi har tagit steg i rätt riktning men det finns fortsatt förbättringspotential i alla divisioner och efterfrågan på våra huvudmarknader förväntas fortsatt vara god. Tillsammans med initierade förbättringsprogram ger det mig stor tillförsikt inför framtiden även om fortsatta störningar i leveranskedjor med förlängda leveranstider kan komma att påverka affärsläget. Vår starka finansiella ställning ger oss möjlighet att agera framåtriktat i våra bolag och samtidigt förvärva höglönsamma verksamheter med starka positioner i sina nischer.

Stockholm i oktober 2021

Magnus Söderlind
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010–454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070–339 89 99

Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl. 07:45 CET.

Bergman & Beving består av ledande bolag med nischade produkter och varumärken till professionella användare inom industri- och byggsektorerna i norra Europa. Koncernen består av ett 20-tal verksamheter i cirka 20 länder. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor.
Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

 


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet