Bergman & Bevings delårsrapport 1 april–31 december 2021

09.02.2022

Pressmeddelande

Delårsrapport 1 april–31 december 2021

Tredje kvartalet (1 oktober–31 december 2021)

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 1 163 MSEK (1 086).
  • Resultatet (EBITA) ökade med 24 procent till 84 MSEK (68) och EBITA-marginalen stärktes till 7,2 procent (6,3).
  • Resultatet efter skatt ökade med 19 procent till 51 MSEK (43).

Nio månader (1 april–31 december 2021)

  • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 3 370 MSEK (3 196).
  • Resultatet (EBITA) ökade med 23 procent till 243 MSEK (198) och EBITA-marginalen stärktes till 7,2 procent (6,2).
  • Resultatet efter skatt ökade med 21 procent till 149 MSEK (123).
  • För den senaste tolvmånadersperioden ökade resultatet per aktie till 7,15 (5,65) före utspädning och 7,10 (5,65) efter utspädning.
  • Fyra förvärv (Abtech, Albretsen, (3) Screen och Safety Technology) har genomförts med en total årsomsättning om cirka 90 MSEK.

VD:s kommentarer

Koncernens positiva utveckling fortsatte under räkenskapsårets tredje kvartal. Vi ökade resultatet för åttonde kvartalet i rad samt levererade vårt högsta kvartalsresultat sedan uppdelningen 2017. Den organiska tillväxten i kvartalet var låg men är inte rättvisande, då förra året innehöll engångsaffärer av andningsskydd och engångshandskar drivet av pandemin. Vi har dessutom ökat vårt fokus på affärer där vi erbjuder högre mervärden och har medvetet prioriterat ner affärer med lägre marginaler. Detta har påverkat affärsvolymen negativt, men bruttomarginalen och resultatet positivt. Jag är stolt över att vi levererade vår högsta bruttomarginal som självständigt bolag och att vi har förbättrat rörelsemarginalen (rullande tolv) för varje kvartal.

Vi hade under kvartalet fortsatta utmaningar med störningar i de globala leveranskedjorna. Uppkomna utmaningar har hanterats föredömligt av våra bolag och har endast haft begränsad påverkan på koncernens sammantagna leveransförmåga. Tack vare vår decentraliserade modell, med stort ansvarstagande och lokal beslutskraft i bolagen, har vi parerat för ökade kostnader för frakt, råvarumaterial och produktion. Det är tillfredsställande att se att vår styrmodell, med entreprenörsdrivna bolag som har närhet till marknaden, visat på förmågan att hantera uppkomna situationer och skapa förutsättningar för långsiktig, lönsam tillväxt.

Under verksamhetsåret har vi till dags dato förvärvat fyra bolag varav tilläggsförvärvet Safety Technology (del av Cresto Group som ingår i Workplace Safety-divisionen) genomfördes under tredje kvartalet. Tilläggsförvärvet av Safety Technology ökar Crestos närvaro i Storbritannien och USA vilket är i linje med vår ambition att växa våra bolag som är konkurrenskraftiga internationellt.

Samtliga divisioner förbättrade resultatet. Divisionen Tools & Consumables fortsatte sin positiva utveckling och ökade resultatet med 43 procent där främst Luna stärkte sitt resultat. Detta skedde tack vare omsättningstillväxt i kombination med förstärkt marginal drivet av mixförändringar inkluderande ökad försäljning av egna varumärken. Divisionen Workplace Safety ökade vinsten med 5 procent, trots förra årets betydande engångsaffärer av andningsskydd och engångshandskar via bolagen Zekler, Guide och Skydda. Building Materials förbättrade resultatet med 67 procent, främst på grund av att ESSVE och KGC ökade omsättningen och minskade kostnaderna.

Utöver den positiva resultattrenden finns det ytterligare förbättringspotential i alla divisioner. Vi har under årets första hälft lagt en plan med ambitionen att dubbla koncernens rörelseresultat inom 4–5 år. Planen innefattar stärkt decentralisering, ökat fokus på lönsamhet, intensifierad målstyrning och att vi över tid ökar förvärvstakten.

Jag ser efter mina första åtta månader i bolaget möjligheter att fortsatt öka vinsten, lönsamheten och kassaflödet under kommande kvartal. Vi har som ett första steg stärkt vår decentraliserade styrmodell där varje bolag har strategier och prioriteringar anpassade utifrån sina förutsättningar med utgångspunkt i respektive bolags lönsamhet och tillväxtpotential. Tillsammans avgör detta bolagens strategiska balans mellan fokus på lönsamhets- och resultattillväxt – en prioriteringsmodell som internt går under namnet ”fokusmodellen”. Målstyrningen har förstärkts och alla bolag har nu operativa och finansiella mål på kort, medel och lång sikt som har förankrats och följs upp i respektive bolagsstyrelse.

Vi kommer fortsatt att driva förbättringsinitiativ genom vår decentraliserade styrmodell med tydliga målsättningar omsatta i konkreta handlingsplaner för varje bolag för organisk tillväxt, marginalförstärkning och optimering av rörelsekapital där utgångspunkten är att alla våra bolag skall nå koncernens lönsamhetsmål. Vi har under rådande omständigheter, med långa leveranstider, tvingats att selektivt öka lagernivåer temporärt för att säkerställa vår leveransförmåga, men driver parallellt projekt som med tiden ger förutsättningar att optimera rörelsekapitalet. Därför förväntar jag mig en relativ minskning av rörelsekapitalet över tid, vilket tillsammans med ökande resultat kommer att förbättra lönsamheten och kassaflödet.

Vi har också intensifierat vårt arbete med förvärv. Ambitionen är att, med ökad lönsamhet och förbättrade kassaflöden, öka förvärvstakten. I förvärvsarbetet prioriterar vi ledande produktbolag med erbjudanden som riktar sig till nischade behov inom bygg och industri och som har bevisad god intjäningsförmåga, stabila kassaflöden och tillväxtmöjligheter. Vi ser också fortsatt möjligheter att stärka våra befintliga bolag genom tilläggsförvärv.

Med initierade förbättringsprogram och en förväntad god efterfrågan på våra huvudmarknader ser jag med tillförsikt på kommande kvartal.

Stockholm i februari 2022

Magnus Söderlind
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Magnus Söderlind, VD och koncernchef, telefon 010-454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2022 klockan 07:45 CET.

Bergman & Beving består av ledande bolag med nischade produkter och varumärken till professionella användare inom industri- och byggsektorerna i norra Europa. Koncernen består av ett 20-tal verksamheter i cirka 20 länder. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm, har cirka 1 200 anställda och omsätter cirka 4,5 miljarder kronor. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.


Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet