Bokslutskommuniké 1 april 2012 – 31 mars 2013

16.05.2013

B&B TOOLS
Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1 april 2012 – 31 mars 2013

Räkenskapsåret(1 april 2012-31 mars 2013)

 -- Nettoomsättningen uppgick till 7 666 MSEK (8 201).
 -- Rörelseresultatet uppgick till 289 MSEK (409), och har påver­kats av poster
   av engångskaraktär med netto +51 MSEK (–8).
 -- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 216 MSEK (318), och har
   påverkats av poster av engångskaraktär med netto +51 MSEK (–8).
 -- Resultatet efter skatt uppgick till 222 MSEK (227).
 -- Resultatet per aktie uppgick till 7,90 SEK (8,10).
 -- Avkastningen på eget kapital uppgick till 11% (12%).
 -- Kassaflöde per aktie uppgick till 9,30 SEK (4,05).
 -- Soliditeten vid räkenskapsårets utgång var 40% (36%) och
   nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,61 (0,89).
 -- Utdelning föreslås till 3,00 SEK (3,00) per aktie.

Fjärde kvartalet (1 januari-31 mars 2013)

 -- Nettoomsättningen för jämförbara enheter, mätt i lokal valuta, minskade med
   –7% under kvartalet. Justerat även för färre antal handelsdagar jämfört med
   föregående år minskade nettoomsättningen för kvartalet med –4%.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 68 MSEK (102) under kvartalet, och har netto
   inte påverkats av några poster av engångskaraktär (föregående år: +8 MSEK).
 -- Koncernens rörelsekapitalbindning minskade med 42 MSEK under kvartalet
   (föregående år: en ökning med 30 MSEK).Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet