Bokslutskommuniké 1 april 2013 – 31 mars 2014

15.05.2014

B&B TOOLS
Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1 april 2013 – 31 mars 2014

Räkenskapsåret (1 april 2013-31 mars 2014)

 -- Nettoomsättningen uppgick till 7 648 MSEK (7 666).
 -- Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär ökade med 43% till
   340 MSEK (238).
 -- Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär ökade med 18% till
   340 MSEK (289), varav poster av engångskaraktär uppgick till 0 MSEK (+51).
 -- Resultatet efter finansiella poster ökade med 32% till 286 MSEK (216), och
   har påverkats av poster av engångskaraktär med netto 0 MSEK (+51).
 -- Resultatet efter skatt uppgick till 214 MSEK (222).
 -- Resultatet per aktie uppgick till 7,60 SEK (7,90).
 -- Avkastningen på eget kapital uppgick till 10% (11%).
 -- Soliditeten vid räkenskapsårets utgång var 43% (39%).
 -- Utdelning föreslås till 3,50 SEK (3,00) per aktie.

Fjärde kvartalet (1 januari-31 mars 2014)

 -- Nettoomsättningen för jämförbara enheter, mätt i lokal valuta, ökade med
   cirka 7% under det fjärde kvartalet.
 -- Rörelseresultatet ökade med 51% till 103 MSEK (68) under kvartalet.VDs kommentarer

Det var ett händelserikt och viktigt år för B&B TOOLS som avslutades den 31
mars. Det gångna verksamhets­året gav oss inte enbart möjlighet att fokusera
mer på våra kunder utan också på tillväxt, lönsamhet och utveckling. Under året
har vi tagit fram tydliga riktlinjer för framtiden – som tillsammans sätter
ramverket för alla våra verksamheter och deras decentraliserade ansvar för att
nå vårt affärsmål om R/RK > 45 procent. 

Marknadsläget har under året varit varierande för våra enheter beroende på
geografi och kundsegment. Sammantaget levererade koncernen ett förbättrat
resultat genom tillväxt i delar av verksamheten samt genom effektivisering och
minskade kostnader. 

Vår ambition är fortsatt fokus på tillväxt och effektivitet inom alla
verksamhetsdelar. Samverkan mellan koncernens olika delar ska förbättra såväl
lönsamheten som kassaflödet för B&B TOOLS. Jag ser fram emot ett spännande nytt
verksamhetsår 2014/2015, och vill samtidigt passa på att tacka alla medarbetare
för de fina insatserna under det gångna året! 

Stockholm i maj 2014Ulf Lilius
VD & koncernchefHela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet