Bokslutskommuniké 2014/15 - 1 april 2014-31 mars 2015

12.05.2015

B&B TOOLS
Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2014/15 - 1 april 2014-31 mars 2015

Räkenskapsåret 2014/15 (1 april 2014-31 mars 2015)

 -- Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 7 903 MSEK (7 648).
 -- Rörelseresultatet
ökade med 32 procent till 450 MSEK (340) och
   rörelsemarginalen uppgick till 5,7 procent (4,4)
.
 -- Resultatet efter finansiella poster
 ökade till 408 MSEK (286).
 -- Resultatet efter skatt
 ökade med 43 procent till 306 MSEK (214).
 -- Resultat per aktie 
ökade till 10,90 SEK (7,60).
 -- Avkastning på eget kapital
 för året uppgick till 14 procent (10).
 -- Soliditeten
 vid årets utgång var 45 procent (43). 
 -- Utdelning 
föreslås till 4,00 SEK (3,50) per aktie.

 Fjärde kvartalet (1 januari-31 mars 2015)

 -- Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 994 MSEK (1 960).
 -- Rörelseresultatet
ökade med 8 procent till 111 MSEK (103), motsvarande en
   rörelsemarginal om 5,6 procent (5,3)
.
 -- Resultatet efter finansiella poster
 ökade till 100 MSEK (90).
 -- Resultatet efter skatt 
uppgick till 75 MSEK (69).
 -- Resultat per aktie 
ökade till 2,70 SEK (2,45). VDs KOMMENTARER

När vi summerar räkenskapsåret kan vi se tillbaka på ett år av positiva
förflyttningar inom koncernen. Det är glädjande att lyfta fram
resultatförbättringen i TOOLS Sverige, som ökat sitt resultat med cirka 60
MSEK, samt att alla våra affärsområden ökade sina rörelseresultat under året. 

Vårt lönsamhetsmått R/RK* ökade till 25 procent under året. Som koncern har vi
således fortsatt en bit kvar till vårt affärsmål om R/RK > 45 procent, men ett
par av våra enheter överträffar redan idag målsättningen. Vi har nu en
inarbetad decentralise­rad organisation med tydliga uppsatta aktiviteter för
att kontinuerligt bli bättre. Utvecklingen av vår verksamhet fortsätter – allt
i syfte att vara kundens bästa val. 

Avslutningsvis vill jag passa på att framföra ett stort tack till alla våra
dedikerade medarbetare för många goda insatser under året. Tack även till våra
kunder och samarbetspartners för fortsatt förtroende. Jag ser fram emot ett
spännande nytt verksamhetsår tillsammans med er. 

Stockholm i maj 2015

Ulf Lilius
VD & koncernchef

* Rörelsekapital = Varulager + Kundfordringar – Leverantörsskulder.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet